Předmět: oborová didaktika v praxi

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu oborová didaktika v praxi
Kód předmětu KPV/PDPX
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
 • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1-4. Úvod do předmětu. Zadání semestrální práce. Forma hospitačních záznamů. Struktura metodických listů (příprav). 5-66. Hospitační a výukový činnost v základních školách. 67-70. Prezentace semestrální práce, závěrečná reflexe z hospitační a výukové činnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace, Demonstrace dovedností studentů
 • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 70 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět shrnuje didaktiku různých oborových předmětů a připravuje studenty na praxi v reálném edukačním prostředí. Důraz je kladen na didaktickou přípravu a její praktickou aplikaci přímo ve výuce na 1. stupni ZŠ pod vedením učitelky z praxe a univerzitního didaktika. Převážná část výuky - reflektovaná praxe probíhá v základních školách, studenti jsou děleni do skupin a sledují výuku cvičného učitele nebo výuku studentů, případně sami zkouší učit a ověřovat prakticky získané poznatky z oborových didaktik. Součástí výuky jsou hospitační reflexe, metodické poznámky, příklady dobré praxe, rozbor cvičné výuky s vyučujícím i cvičnou učitelkou. Cílem předmětu je aktivně propojit didaktickou oborovou teorii s edukační praxí prostřednictvím interakce student - příslušný oborový didaktik - učitel z praxe.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivní účast na cvičeních, semestrální práce - písemná příprava, realizace a písemná reflexe výukové jednotky, hospitační záznamy.
Doporučená literatura
 • JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J., eds. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2016. ISBN 978-80-7367-647-6.
 • KASÍKOVÁ, H., VALIŠOVÁ, A. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.
 • KIRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Cesty učitele k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.
 • TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-527-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr