Předmět: Didaktika slohové, komunikační a literární výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika slohové, komunikační a literární výchovy
Kód předmětu KPV/PDSK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V části zaměřené na didaktiku slohu a komunikace si studenti formou činnostní výuky osvojují základní teoretické poznatky a praktické dovednosti potřebné k efektivnímu vedení hodin komunikační a slohové výchovy na 1. stupni ZŠ. Výuka je zaměřena na moderní postupy a metody rozvíjení komunikativních dovedností žáků a jejich prvotního psaného projevu v základních útvarech informačního, popisného a vyprávěcího slohového postupu. V literární části předmět navazuje na předchozí orientaci a znalost dětské literární produkce, jak světové, tak domácí. Umožňuje studentům aktivně uchopit čítankový nebo jiný umělecký text a řízenou interpretací jej přiblížit dětem mladšího školního věku. Předmět je koncipován jako činnostní výuka s možností variovat přístup k látce na základě vlastní tvořivé aktivity studentů. Důraz je kladen na přímé hluboké prožití textu, jeho interiorizaci, rozvoj fantazie a případné ovlivnění postojů. Texty jsou vybírány s ohledem na výchovu k hodnotám. Tematické okruhy přednášek a cvičení: 15. Slohová a komunikační výchova v RVP ZV, ŠVP, výstupy jednotlivých období, kompetence 2.-3. Základní slohové útvary na 1. stupni ZŠ 4. Rozvoj komunikačních dovedností a sdílení u žáků 1. st. ZŠ 5. Rozvoj písemného projevu žáka 1. st. ZŠ 6. Rozvoj verbální komunikace specifickými prostředky 7. Mezinárodní výzkumy čtenářské gramotnosti 8. Aktivizační metody k rozvíjení verbální i písemné komunikace 9.-10. Metody kritického myšlení k rozvíjení verbální i písemné komunikace 11.-12. Základy tvůrčího psaní 13. Kognitivní a jazykové hry 14. Souhrn problematiky komunikace a slohu a závěrečná diskuze 15.-16. Struktura výukové hodiny literatury na 1. stupni ZŠ 17.- 18. Základní pojmy z teorie literatury. 19.-20. Psychologie čtenářství. 20.-21. Interpretace prozaického textu. 22.-23. Interpretace poezie. 24.-25. Metody aktivního a kritického myšlení v literatuře. 26.-28. Rozvoj tvořivosti, dialogizace a dramatizace uměleckého textu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 7 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 17 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je získání a osvojení základních teoretických poznatků a praktických dovedností potřebných k efektivnímu vedení hodin komunikační, slohové a literární výchovy na 1. stupni ZŠ.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Test

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění seminárních úkolů, seminární práce, prezentace vlastní práce, zvládnutí problematiky - klasifikovaný zápočet.
Doporučená literatura
 • Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka.. Praha: ČŠI, 2010.
 • Čtenářská gramotnost ve výuce. Metodická příručka.. Praha: NÚV, 2011. ISBN 978-80-87000-99-1.
 • ALTMANOVÁ, J. a kol. Gramotnosti ve vzdělávání.. Praha: VÚP, 2011. ISBN 978-80 -87000 -74.
 • ALTMANOVÁ, J.a kol. Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka.. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, Divize VÚP, 2011. ISBN 978-80-86856-98-8.
 • BERÁNKOVÁ, E. Tvořivá hra jako literární cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN ISBN 80-7238-182-.
 • FIŠER, Z. A kol. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6121-7.
 • GEJGUŠOVÁ, I. Mimočítanková četba a cíle literární výchovy na základní škole. Ostrava: Universitas Ostraviensis., 2011. ISBN 978-80-7464-013-1.
 • HNÍK, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: H&H, 2007. ISBN 978-80-7319-067-5.
 • HUBÁČEK, J. a kol. Český jazyk pro učitele 1. - 4. ročníku.. Praha-SPN, 1990.
 • KOŠŤÁLOVÁ, H. a kol. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha: Česká školní inspekce, 2010.
 • KOTEN, T. Škola? V pohodě!: metody, hry a formy práce pro realizaci učiva, pro dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí.. Most: Hněvín., 2006. ISBN 80-86654-18-4.
 • SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-124-X.
 • ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova.. Praha: Karolinum., 2005. ISBN 80-7184-711-9.
 • TOMAN, J. Didaktika čtení a primární literární výchovy. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích., 2007. ISBN 978-80-7394-038-6.
 • VALA, J. Didaktika literární výchovy. Vybrané kapitoly pro učitele základní školy. Olomouc: Hanex, 2017. ISBN 978-80-7409-086-8.
 • WILDOVÁ, R. a kol. Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-579-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr