Předmět: Didaktika výtvarné výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika výtvarné výchovy
Kód předmětu KPV/PDVV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednáška: 1. Historický vývoj výtvarného vzdělávání, kreslení a výtvarné výchovy od 17. století po současnost. Hlavní osobnosti výtvarné pedagogiky. 2. Místo a úloha výtvarné výchovy na ZŠ. Výtvarná výchova v kurikulárních dokumentech. 3. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, okruhy, alternativní osnovy. 4. Osobnost učitele a jeho pojetí výuky výtvarné výchovy. Profesní kompetence učitele výtvarné výchovy. 5. Pedagogické postupy a strategie ve výuce. Struktura hodiny VV. 6. Vývoj dětského výtvarného projevu, jeho charakteristika a diagnostika. Typologie a individualita. 7. Shrnutí probírané problematiky. Cvičení: 1. Základní terminologie, funkční slovník učitele výtvarné výchovy. 2. Obsahová analýza a komparace historických a současných metodik, učebnic a publikací. 3. Rozbor RVP, práce s metodickými materiály. 4. Proudy a pojetí ve výtvarné výchově (art centrismus, videocentrismus, gnoseocentrismus, animocentrismus). 5. Profesní organizace - AVP, INSEA. 6. Cíl - obsah - učivo výtvarné výchovy. Přetvářecí, poznávací, hodnotově orientační a komunikativní činnosti ve VV. 7. Téma - výtvarný problém - technika. Přehled výtvarných technik vhodných na 1. stupni ZŠ. Základní vyjadřovací prostředky vizuálně obrazných vyjádření. 8. Příprava, plánování, realizace, reflexe. Struktura metodického listu. Organizace výtvarných činností. 9. Výtvarné řady a projekty (plánování na základě myšlenkových a námětových map) 10. Hodnocení ve výtvarné výchově. Prezentace dětských prací, výtvarné přehlídky a soutěže. 11. ICT technologie ve výuce výtvarné výchovy - příklady aplikací vhodných na 1. stupeň ZŠ. 12. Příklady dobré praxe - obrazová prezentace. 13. Diskuse nad vybranými příklady dětského výtvarného projevu. 14. Písemný test z terminologie oboru.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Přednáška, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s historií a současností výtvarného vzdělávání. Věnuje se teoretickým a metodologickým otázkám oboru výtvarné výchovy. Přednášky se realizují ve dvouhodinových blocích, celkem 7 bloků. Cvičení obsahově navazují na přednášky a uvádějí teoretické poznatky do souvislostí s edukační praxí. Důraz je kladen na plánování výtvarných činností, metodickou podporu a aplikaci v praxi.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Test

Účast na cvičeních, prezentace seminární práce dle zadání. Písemný zápočtový test a ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2005. ISBN 80-7290-237-7.
 • JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J., eds. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha, 2016.
 • PODLIPSKÝ, R., VANČÁT, J., UHL SKŘIVANOVÁ, V., ZIKMUNDOVÁ, V., a kol. Tvořivost ve výtvarné výchově a její účinky na všeobecné vzdělávání. Plzeň: Západočeská univerzita, 2017. ISBN 978-80-261-0728-6.
 • ROESELOVÁ, V. Didaktika výtvarné výchovy. Praha : PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-121-4.
 • ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar..
 • UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Praha: Portál, 2002. ISBN 978-80-7178-599-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr