Předmět: Hudební praktikum 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudební praktikum 1
Kód předmětu KPV/PHP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valkoun Vilém, Mgr.
  • Novotný Vladimír, PhDr. Ph.D.
  • Pospíšil Tomáš, MgA.
Obsah předmětu
Studenti se v předmětu seznámí s vybranými složkami hudební výchovy a jejich úlohou v hudebně výchovném procesu. V rámci cvičení si studenti osvojují a upevňují správné a potřebné dovednosti a návyky v oblasti vokálních a instrumentálních činností a postupně se připravují na jejich vedení na 1. stupni základní školy. Informativně je pozornost věnována poslechu hudby, výchově ke vnímání hudby. Tematické okruhy: A/ Vokální činnosti 1. Pěvecká výchova na 1. stupni základní školy 2. Diagnostika hlasového projevu žáka 3. Dechová technika, pěvecké dýchání, praktická dechová cvičení 4. Tvoření tónu, nasazení tónu - praktická cvičení 5. Základní druhy spojování (členění) tónů - legato, staccato 6. Artikulace při zpěvu - uvolnění artikulačního aparátu, artikulace samohlásek, souhlásek, postup při nácviku artikulace B/ Instrumentální činnosti - Orffův instrumentář, klavírní hra 7. Popis a využití dětských hudebních nástrojů v hudební výchově 8. Metodické pokyny ke hře na snadno ovladatelné nástroje 9. Poznatky z hudební nauky a jejich využití v nástrojové (klavírní) hře 10. Hra písně na klavír (technika hry písně), doprovod k písni 11. Soulad zpěvu a hry při prezentaci písně 12. Dětská instrumentální hra (tvorba a realizace partitury) C/ Poslechové činnosti 13. Výchova k vnímání a chápání hudby 14. Proces vnímání hudby - formy aktivní (interpretace vokální, instrumentální, prvky hudebně pohybové), formy receptivní (poslech s využitím přehrávacích zařízeních, PC, hudební besídka) K uvedeným okruhům si studenti připravují a následně realizují výstupy, které jsou podrobeny rozboru.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s vybranými složkami hudební výchovy a jejich úlohou v hudebně výchovném procesu. V jeho rámci si studenti osvojují a upevňují správné a potřebné dovednosti a návyky v oblasti vokálních a instrumentálních činností a postupně se připravují na jejich vedení na 1. stupni základní školy. Informativně je pozornost věnována poslechu hudby, výchově ke vnímání hudby.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Účast na cvičeních, orientace v probírané problematice, vokální a instrumentální výstup
Doporučená literatura
  • HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola I.. Praha: Supraphon, 1969.
  • Pecháček, S. Hra písní na klavír. Praha, 1999. ISBN 80-86039-96-x.
  • Prokeš, Z. Vybrané kapitoly z teorie hlasové výchovy. Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-444-3.
  • Tichá, A. Učíme děti zpívat. Praha, 2014. ISBN 978-80-262-0648-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr