Předmět: Hudabní praktikum 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudabní praktikum 2
Kód předmětu KPV/PHP2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valkoun Vilém, Mgr.
  • Novotný Vladimír, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci cvičení se studenti rozvíjejí a dále zdokonalují v oblasti vokálních činností a nástrojové (klavírní) hry. Pozoronst je věnována částečně složce hudebně pohybové. Probírané okruhy jsou prezentovány a naplňovány s ohledem na potřeby praxe. Tematické okruhy: A/ Vokální činnosti 1. Rozezpívání a jeho realizace v hodinách hudební výchovy 2. Vokální jednohlas - metodické poznámky k nácviku jednohlasu 3. Vokální vícehlas - metodické poznámky k nácviku vícehlasu 4. Intonační metody, systém opěrných písní, prvky tvořivé intonace 5. Zpěv mollové písně 6. Práce s písní - metodický postup při nácviku písně 7. Základy taktovací techniky B/ Nástrojová hra při hodinách hudební výchovy 8. Hra lidových (umělých) písní dur a moll s akordickým doprovodem jako východisko pro stylizaci 9. Stylizace lidové (umělé) písně (základní typy stylizace - dudácká kvinta, přiznávka, rozklad) 10. Hra písně se současným zpěvem 11. Transpozice písně 12. Možnosti obohacování doprovodu lidové (umělé) písně C/ Hudebně pohybová výchova 13. Hra vybrané přednesové skladby (písně) jako součást hudebně pohybové aktivity žáka, doprovod pohybu 14. Hudebně pohybové činnosti - reakce na rytmus, polohu a pohyb melodie, barvu tónu, výšku tónu, tempo (jeho změny) a dynamiku K uvedeným okruhům si studenti připravují a následně realizují výstupy, které jsou podrobeny rozboru.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na upevnění, další rozvoj a zdokonalení v oblasti vokálních činností a nástrojové (klavírní) hry. Dílčí pozornost je věnována složce hudebně pohybové. Veškeré okruhy jsou prezentovány a naplňovány s ohledem na potřeby praxe.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Praktická zkouška

Účast na cvičeních, přehrávka instrumentální, vokální.
Doporučená literatura
  • JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové: Orlice, 2002. ISBN 80-903115-7-1.
  • Kodejška, M., Popovič, M.:. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v mateřské škole.. Praha, 1996. ISBN 80-7178-099-5.
  • Lišková, M. Hudební výchova pro 1. roč. zákldní školy. Praha, 1998. ISBN 80-7235-028-5.
  • Tichá, A. Učíme děti zpívat. Praha, 2014. ISBN 978-80-262-0648-4.
  • VÁŇOVÁ. H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004. ISBN 80-7290-155-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr