Předmět: Hudební teorie a nástrojová hra

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudební teorie a nástrojová hra
Kód předmětu KPV/PHTN
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
 • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
 • Valkoun Vilém, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednášky: 1. Základní hudební pojmy, tón a jeho vlastnosti 2. Tónová soustava 3. Notové písmo 4. Hudební kinetika a její reflexe v hudební nauce 5. Přednesová označení 6. Durové stupnice 7. Mollové stupnice 8. Intervaly základní 9. Intervaly odvozené 10. Kvintakordy 11. Obraty kvintakordů 12. Harmonické funkce 13. Základy hudebních forem 14. Hudební nástroje Cvičení: Cílem cvičení je vybavit studenty elementárními návyky a dovednostmi v oboru nástrojové hry v souvislosti s hudebně teoretickými tématy probíranými v přednáškách. Nástrojová technika je u začátečníků rozvíjena prostřednictvím hry etud (z nástrojové literatury pro začátečníky), u pokročilých je při výběru etud a přednesových skladeb zohledněn stupeň technické vyspělosti. Součástí studia nástrojové hry je hra lidových (umělých) písní, a to doporučeným způsobem (dle technické zručnosti).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
V předmětu jsou aplikovány teoretické poznatky z přednášek do nástrojové klavírní hry.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Test

Účast na cvičeních, písemný test a nástrojová přehrávka.
Doporučená literatura
 • BÖHMOVÁ, Z., GRÜNFELDOVÁ, A., SARAUER, A.. Klavírní škola pro začátečníky. Praha, 1991. ISBN 80-7058-219-7.
 • HOLUBEC, J. Česká hudební teorie 20. století.. Ústí nad Labem, 2004. ISBN 80-7044-619-6.
 • HOLUBEC, J., PRCHAL, J.. Populární hudba ve škole-zpíváme a hrajeme. Praha, 1999. ISBN 80-86233-08-1.
 • HOLUBEC, J., PRCHAL, J., REITEREROVÁ V.. Nebojme se klasiky.. Praha, 2007. ISBN 2601-0399-3.
 • PROKEŠ, Z. Základy hudební nauky. Liberec, 2013. ISBN 978-80-7372-949-3.
 • ZENKL, L.. ABC hudební nauky. Praha, 2007. ISBN 80-86-385-21-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr