Předmět: Jazyková propedeutika

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Jazyková propedeutika
Kód předmětu KPV/PJAP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
 • Čeřovská Helena, Mgr.
Obsah předmětu
Předmět poskytuje souvislou a ucelenou informaci v oblasti základní charakteristiky českého jazyka se zaměřením na ortografii. Tematické okruhy: 1. Úvod do problematiky. Zařazení českého jazyka do systému jazyků, jeho charakteristika, grafická stránka. 2. Lexikální pravopis: Psaní i, í, y, ý v kořenech slov domácích. 3. Morfologický pravopis: Psaní i, í, y, ý v předponě vy-, vý-, v příponách a koncovkách. 4. Syntaktický pravopis i, í, y, ý, shoda přísudku s podmětem, shoda atributu se jménem. 5. Psaní bje, vje, bě, pě, vě, mě, mně, psaní skupin souhlásek, předložky a předpony s, z. 6. Psaní slov přejatých a cizích, hranice slov v psaném textu, zkratky a značky. 7. Psaní velkých písmen. 8. Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí. 9. Typografická pravidla psaného textu. 11. Souhrn problematiky z hlediska praxe. 12. Ortoepická pravidla, ortoepická praxe. 13. Souhrn didaktických aspektů problematiky. 14. Diskuze k tématu a prezentace studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Cvičení, Samostudium studentů
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout souvislou a ucelenou informaci v oblasti základní charakteristiky českého jazyka se zaměřením na ortografii.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Rozbor jazykového projevu studenta, Didaktický test

Samostatná cvičení k vypracování, úspěšné zvládnutí závěrečné zápočtové korektury textu, zkouška. DISTANČNÍ VÝUKA: plnění distančních seminárních úkolů, dle rozhodnutí vyučujícího zkouška distančně formou písemného testu.
Doporučená literatura
 • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
 • Pravidla českého pravopisu s dodatky. Školní vydání..
 • BRABCOVÁ, R. Novinky z pravopisu a tvarosloví.. Praha, 1996.
 • BRABCOVÁ, Radoslav. Pravopis a tvarosloví : v čem často chybujeme. Vyd. 3.. Dobřichovice : KAVA-PECH, 2010. ISBN 978-80-87169-17-9.
 • CVRČEK, V. Mluvnice současné češtiny. 1, Jak se píše a jak se mluví.. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum., 2015. ISBN 978-80-246-2812-7.
 • ČECHOVÁ, Marie, Karel OLIVA a Petr NEJEDLÝ. Hrátky s češtinou. 2., rozš. vyd.. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-84-6.
 • ČERNÁ, A. at al. Na co se nás často ptáte. Scientia Praha, 2002. ISBN 80-7183-260-X.
 • FILIPEC, Josef a Vlasta ČERVENÁ. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1446-2.
 • ZEMAN, Jiří. Základy české ortoepie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr