Předmět: Přírodovědné praktikum 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Přírodovědné praktikum 1
Kód předmětu KPV/PPR1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Rubáš Dominik, RNDr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Úvod do studia - představení předmětu, základní pojmy 2. Základy geologie a geomorfologie - vznik a vývoj typů krajin v ČR 3. Horniny a minerály - základní pojmy, ukázky hornin a minerálů, výskyt hornin v krajině 4. Fyzickogeografická exkurze - téma Geologické zajímavosti v krajině 5. Fyzickogeografická exkurze - téma Geologické zajímavosti v krajině 6. Základy hydrologie - zásoby vody na Zemi a v ČR; voda jako globální problém lidstva 7. Základy hydrologie - hydrologický cyklus, řeky, jezera, ledovce 8. Přírodní ohrožení a rizika - ochrana člověka za mimořádných událostí způsobených neživou přírodou (povodně, nebezpečné meteorologické jevy atd.) 9. Základy klimatologie a meteorologie - počasí a podnebí, měření meteorologických prvků, předpověď počasí, klimatické modely 10. Fyzickogeografická exkurze - téma Měření meteorologických prvků a předpověď počasí (návštěva meteorologické stanice Liberec) 11. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - těžba a zpracování surovin; nové trendy v energetice 12. Ochrana přírody a krajiny - problémy životního prostředí a možnosti ochrany, koncepce udržitelného rozvoje 13-14. Prezentace semestrálních prací

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) - 18 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
V průběhu semestru se student seznámí se základními tématy fyzické geografie. Dozví se více o přírodních silách a jevech, které utvářejí krajinu a prostředí kolem nás a naučí se neživou přírodu vnímat komplexně. Část praktika bude zaměřena na energetické zdroje, ochranu životního prostředí a na přírodní ohrožení. Součástí výuky budou praktické ukázky základních hornin a minerálů a dvě exkurze. Jedna na téma. Geologické zajímavosti v krajině, druhá na téma. Měření meteorologických prvků a předpověď počasí. V průběhu semestru student vypracuje semestrální práci na zadané téma, kterou bude v zápočtovém týdnu prezentovat.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Aktivní účast na cvičeních; semestrální práce - vypracování a prezentace práce na zadané téma.
Doporučená literatura
 • DEMEK, J., RAUŠER, J., QUITT, E. Úvod do obecné fyzické geografie. Praha: Academia, 1976.
 • FUCHS, E. et. al. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015. ISBN 978-80-7015-022-1.
 • HORNÍK, S. et al. Základy fyzické geografie. Praha: SPN, 1982.
 • HRKAL, Z. O lidech a vodě. Praha: Česká geologická služba, 2014. ISBN 978-80-7075-864-9.
 • KUKAL, Z. Přírodní katastrofy. Praha: Horizont, 1983.
 • PETRÁNEK, J., BŘEZINA, J., BŘÍZOVÁ, E., CHÁB, J., LOUN, J., ZELENKA, P. Encyklopedie geologie. Praha: Česká geologická služba, 2016. ISBN 978-80-7075-901-1.
 • RUBÁŠ, D. Přírodní klenoty Podještědí. Český Dub: Dominik Rubáš, 2017. ISBN 978-80-270-2857-3.
 • SÝKOROVÁ, J., VLČKOVÁ, R., MODRÝ, M. Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. Liberec: Liberecký kraj, 2015.
 • TOLASZ, R. et al. Atlas podnebí Česka: Climate atlas of Czechia. Praha ? Olomouc: Český hydrometeorologický ústav, 2007. ISBN 978-80-86690-26-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr