Předmět: Přírodovědné praktikum 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Přírodovědné praktikum 2
Kód předmětu KPV/PPR2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Modrá Jana, Mgr.
  • Růžičková Martina, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Systém rostlin, živočichů a hub. Potravní vztahy. Adaptace organismů na životní prostředí. 2. Ekosystém les - Lužní a teplomilné lesy, bučiny a jedlobučiny, 3. Ekosystém les - borové lesy, horské smrčiny, kulturní lesy. 4. Ekosystém louka - Louky a pastviny. 5. Ekosystém louka - Paseky, stepi a lesostepi. 6. Ekosystém pole - Pole, meze, úhory a větrolamy. 7. Vodní ekosystémy - Řeky, potoky a rybníky. 8. Vodní ekosystémy - Jezera, přehrady a rašeliniště. 9. Terénní exkurze. 10. Ohrožené ekosystémy v ČR. Písčiny, skály a sutě. Jeskyně a propasti. 11. Ekosystém lidská obydlí - Zahrady, sady, parky a obory. Průmyslová krajina. 12. Ochrana přírody v ČR. 13. Přírodovědná vycházka, zapojení digitálních technologií. 14. Shrnutí učiva, závěrečná reflexe.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s živou přírodou, se základy biologického systému a stěžejními pojmy z oblasti ekologie a ochrany přírody. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí výuky, chápání vazeb v přírodě a na vytváření pozitivního vztahu dětí k živým organismům. Důležitá je praktická zkušenost v terénu a přímý kontakt s přírodou.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Aktivní účast na cvičeních, písemný test.
Doporučená literatura
  • Průvodce naší přírodou. Praha: Svojtka & Co., 2002. ISBN 80-7237-520-2.
  • ANDĚRA, M. Encyklopedie naší přírody. Slovart, Praha, 2017. ISBN 9788075293466.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr