Předmět: Přírodní materiály v PV

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Přírodní materiály v PV
Kód předmětu KPV/PPVK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Seminář obsahuje práci s přírodním materiálem jako s drobnou ozdobou nebo šperkem a zároveň ho využívá pro větší prostorové objekty. Zpracovává se i v plošné formě či mírném reliéfu.Rozvíjí manuální zručnost, využívá spojovacího způsobu lepení i šití, zažehlování, odebírání z bloku.Využívá se fotografování detalů přírody a následná výtvarná úprava fotografie. Vztah k lidové tvorbě a tradicím.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s možnostmi využití přírodních materiálů ve výtvarné a pracovní činnosti. Osnova: Přímé, zprostředkované, inspirativní využití přírodnin v tvořivých činnostech. Otisk, frotáž, šablona, xeroxová grafika. Symetrie, asymetrie, rytmus v barevné kompozici. Prostorová tvorba (konstruování, tvarování) z přírodních materiálů. Základy aranžování. Tradiční řemeslné techniky v netradičním pojetí. Výuka probíhá formou výtvarné dílny. V rámci seminární práce studenti navrhnou, realizují a prezentují vlastní projekt.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Výuka předmětu probíhá v českém jazyce, požadavky jsou uvedeny v české verzi.
Doporučená literatura
  • BIDLOVÁ, V. Barvení pomocí rostlin. Rosa: České Budějovice, 2004.
  • FROLEC, V. a kol. Vánoce v české kultuře. Vyšehrad: Praha, 1989.
  • HORYNA, M. Chvála tvaru. Karolinum: UK Praha, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr