Předmět: Pracovní činnosti

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Pracovní činnosti
Kód předmětu KPV/PRAC
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Pracovní činnosti ve vzdělávání. 2. Vymezení pojmů: pracovní výchova, pracovní vyučování, pracovní činnosti. 3. Pracovní činnosti činností na 1. stupni základní školy v kurikulárních dokumentech. 4. Cíle a úkoly pracovních činností na 1. stupni základní školy. 5. Příprava vyučujícího na pracovní činnosti. 6. Nástroje, pomůcky a nářadí pro pracovní činnosti. 7. Materiály pro pracovní činnosti. 8. Přírodní materiál v pracovních činnostech. 9. Plastické materiály v pracovních činnostech. 10. Textil v pracovních činnostech. 11. Papír v pracovních činnostech. 12. Modelování v pracovních činnostech. 13. Montáž a demontáž v pracovních činnostech. 14. Kovy v pracovních činnostech.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na získání dovedností a vědomostí o teorii, historii a současnosti výuky pracovních činností na 1. stupni základní školy se zřetelem na Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a edukační realitu. V teoreticko-praktických seminářích se studenti zabývají, inspiračními zdroji pro výuku předmětu a jejich využitím činností na 1. stupni základní školy. Důraz je kladen na tvůrčí aktivity a úkoly v jednotlivých tematických okruzích.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních, seminární práce, zápočtová praktická práce
Doporučená literatura
  • FRIEDMANN, Z. Didaktika technické výchovy. Brno, 2001. ISBN 80-21-2641-3.
  • HONZÍKOVÁ, J. Pracovní výchova s didaktikou.. Praha, 2005. ISBN 978-82-7452-111-9.
  • KOCIÁNOVÁ, L. Praktické činnosti pro 1.?5. roč. ZŠ. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-441-4.
  • ŠTĚPÁNOVÁ, G.. Praktické činnosti 1.. Brno, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr