Předmět: Rétorika

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Rétorika
Kód předmětu KPV/PRET
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednáška: 1. Teorie a dějiny rétoriky 2. Spisovná výslovnost a zvukový projev 3. Technika mluveného slova 4. Přednes textu. Výrazová složka hlasového projevu 5. Neverbální komunikace a její prvky 6. Předpoklady hereckého projevu 7. Umělecká literatura 8. Úvod do teorie verše 9. Cíle a cílové skupiny řečnických vystoupení 10. Vztahová komunikace 11. Řečová výchova ve vyučování 12. Zpráva jako informační řečový model 13. Struktura přednášky, veřejného vystoupení 14. Nácvik individuálního projevu Cvičení: Tematické okruhy cvičení jsou stejné jako u přednášek. Cvičení následující po přednášce se zabývá stejným tematickým okruhem a je zaměřeno na praktické procvičování znalostí z přednášek a na didaktické otázky předávání těchto znalostí žákům.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 6 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Verbální projev učitele, jakožto vzoru. Komunikace verbální, nonverbální, pedagogická a vývoj s ohledem na funkci hlasu, řeč, jazyk a slovní zásobu. Dechová, mluvní a artikulační cvičení, cvičení na rozvoj vyjadřování a rozšiřování slovní zásoby. Vady a poruchy řeči a hlasu, jejich náprava.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce, Test

Účast na cvičeních, písemná zkouška, ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • HÁJKOVÁ, E. Rétorika pro pedagogy. Praha: GRADA, 2012. ISBN EAN 24776101, 247.
 • HALADA, V. Technika jevištní řeči. Praha: Orbis, 1961.
 • HŮRKOVÁ NOVOTNÁ, J., MARKOVIČOVÁ H. Základy jevištní mluvy. Praha: SPN, 1984.
 • LUKAVSKÝ, R. Kultura mluveného projevu. Praha: AMU, 2000. ISBN 80-85883-61-9.
 • PŘEUČIL, J. Kouzlo rétoriky. Praha: Alpress, 2007. ISBN 978-80-7362-381-4.
 • VRCHOTOVÁ PÁTHOVÁ, J. O kultuře mluveného projevu. Praha: Svoboda, 1983.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr