Předmět: Sborový zpěv 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Sborový zpěv 1
Kód předmětu KPV/PSB1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Dechová a hlasová cvičení, rozezpívání, příprava na zpěv v pěveckém souboru 2. Dechová a hlasová cvičení, rozezpívání, příprava na zpěv v pěveckém souboru 3. Práce s kánonem 4. Práce s kánonem 5. Příprava a vedení vícehlasu 6. Příprava a vedení vícehlasu 7. Nácvik a realizace sborových písní 8. Nácvik a realizace sborových vícehlasých písní 9. Sbor a sólové party 10. Sbor a sólové party 11. Hudebně-dramatické možnosti v pěveckém souboru 12. Hudebně-dramatické možnosti v pěveckém souboru 13. Vedení školního sboru a příprava a organizace koncertní činnosti, koncertní vystoupení

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová konzultace, Demonstrace dovedností studentů, Prezentace práce studentů
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 16 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními principy práce s pěveckým sborem. Poskytuje základní teoretický a praktický rámec pro metody a aktivity s pěveckým sborem na 1. stupni ZŠ.
Praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Účast na cvičeních 80%. Praktické výstupy sboru.
Doporučená literatura
  • Tichá, A. Hlasová výchova v dětském sboru (2004).
  • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr