Předmět: Praktická stylistika

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Praktická stylistika
Kód předmětu KPV/PSTP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Komunikační situace a její složky, odraz stylotvorných faktorů v textech. Analýza rysů jednotlivých funkčních stylů. Slohové postupy a slohové útvary při tvorbě různých typů projevů. Shrnutí pravopisných zásad a pravidel psaného a mluveného projevu. Uplatnění získaných dovedností v praxi.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět doplňuje souvislé a ucelené informace ze stylistiky o jejich aplikaci do praxe. Přispívá ke zlepšení stylizačních a prezentačních dovedností studentů, jejich jazykové kultury a efektivní komunikace, tj. vlastností, které jsou významnou determinantou profilu učitele. Osnova: Komunikační situace a její složky Odraz stylotvorných faktorů v textech Analýza rysů jednotlivých funkčních stylů Slohové postupy a slohové útvary při tvorbě různých typů projevů Shrnutí pravopisných zásad a pravidel psaného a mluveného projevu Uplatnění získaných dovedností v praxi
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Esej, Rozbor jazykového projevu studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Esej, zápočtový test.
Doporučená literatura
 • Pravidla českého pravopisu. (nejnovější);.
 • Slovník spisovné češtiny (pro školu a veřejnost)..
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Současná česká stylistika.. Praha, 2003.
 • DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí.. Praha, 1997.
 • HAUSENBLAS, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace.. Praha, 1996.
 • HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a .. Současná situace stylistiky. Praha, 1997.
 • Holasová, T. Umíte dobře mluvit.
 • HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma.. Praha, 1995.
 • KOŘENSKÝ, J. Komunikace a čeština.. Praha, 1993.
 • MAŘÍKOVÁ, M. Rétorika: manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing, 2002.
 • MATHESIUS, V. Řeč a sloh. In: V. M.: Jazyk, kultura a slovesnost.. Praha, 1982.
 • ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika.. Praha, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr