Předmět: Výtvarné vyjadřování 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarné vyjadřování 1
Kód předmětu KPV/PVV1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šavel Vladimír, doc. Mgr.
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy - přednášky: 1. Obecný úvod do výtvarné výchovy, terminologie. 2-3. Kresebné techniky a materiály, výrazové prostředky, kompozice, perspektiva. 4-7. Grafické techniky a materiály (tisk z výšky, z hloubky, z plochy přes síto předgrafické techniky), výrazové prostředky . Tematické okruhy - cvičení: 1. Terminologie oboru a výrazové prostředky kresby v praxi. 2. Formy řešení prostoru v ploše 3. Kresba kubických těles, konstrukce, Perspektivní zobrazování. 4. Kresba rotačních těles, modelace světlem a stínem. 5. Studijní kresba, přírodní prvky. 6. Skicování, stylizace tvaru. 7. Perokresba a lavírování 8-11. Kresba podle modelu Zátiší, draperie, portrét, figura. 12. Netradiční kresebné nástroje 13. Negativní kresba 14. Prezentace seminárních prací věnované kreslířům a ilustrátorům

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Prezentace práce studentů
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Teoretický základ se věnuje plošnému výtvarnému vyjadřování s důrazem na kresbu a jejím přesahem pro grafickou tvorbu. Cvičení rozvíjí kreslířské dovednosti. Studenti se učí pracovat s kresebnými výtvarnými vyjadřovacími prostředky, kompozicí, seznamují se se základními kresebnými technikami a materiály. Cvičí modelaci světlem a stínem, základy perspektivního zobrazování, studijní kresbu i skicování, stylizaci motivu i abstraktní pojetí linie a plochy. Své místo má i hra s linkou netradičními nástroji.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Účast na cvičeních, prezentace vlastních kreseb, seminární práce.
Doporučená literatura
  • AGTE, R. Slovník světové kresby a grafiky. Praha: Odeon, 1997. ISBN 802070550-3.
  • BALEKA, J. Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika).. Praha-Academia, 1997.
  • ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha, SARAH 1996.
  • ŠKALOUDOVÁ, L., VALEŠOVÁ, H. Úvod do didaktiky kresby. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. ISBN 978-80-7372-421-4.
  • TEISSIG, K. Technika kresby. Artia: Praha, 1986.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr