Předmět: Výtvarné vyjadřování 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarné vyjadřování 2
Kód předmětu KPV/PVV2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Terminologie oboru. Výrazové prostředky grafiky. Tisk z výšky, z plochy, z hloubky a skrze síto. 2-3. Alternativní a předgrafické postupy. 4-5. Základní grafické techniky. 6-9. Techniky vhodné pro školní praxi (papírové matrice, tisk z reliéfní linky, tisk z pěnové hmoty, kompoziční hry s prvky...) 10-11. Základní vybavení grafické dílny, metodologické problémy praxe. Soutisk. 12-13. Materiálové hry, netradiční přístupy. 14. Kombinované techniky

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základy grafického vyjadřování s důrazem na možnosti využití grafických přístupů a přesahů ve výtvarných činnostech na 1. stupni ZŠ. Studenti se učí grafickému myšlení, převedení vlastní kresby do příslušné techniky, práci v černé a bílé barvě, vyzkouší si vícebarevný tisk. Výuka probíhá formou výtvarné dílny, v níž si studenti osvojí základní grafické a předgrafické techniky, materiálové hry využitelné na 1. stupni ZŠ.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Písemná práce, Test

Účast na cvičeních, prezentace souboru vlastních grafických listů, seminární práce. Písemná zkouška
Doporučená literatura
 • BAUER, A. Grafika knížka pro každého. Olomouc, Rubico, 1999.
 • HOLEŠOVSKÝ, Fr. Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež.. Praha-Albatros, 1989.
 • Kračmar A., Linaj. Grafickou cestou..
 • KREJČA, A. Grafické techniky.. Praha-Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-48-4.
 • MARCO, J. O grafice.. Praha-Svoboda, 1981.
 • Škaloudová L., Valešová H. Úvod do didaktiky grafiky.. Tul Liberec, 2008. ISBN 978-80-7372-420-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr