Předmět: Výtvarné vyjadřování 3

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarné vyjadřování 3
Kód předmětu KPV/PVV3
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Teorie a výrazové možnosti barev, komplementární barvy, míchání a lomení barev 2. Kompoziční cvičení s barvou 3. Transparentní barvy a jejich možnosti využití 4. Polotransparentní barvy 5. Krycí barvy - malba temperou, modelace objemu 6. Uplatnění výrazových prostředků v malbě 7. Využití moderního umění jako východiska pro tvorbu 8. Využití malířského podkladu, malba na podmalbu suchý pastel 9-10. Kombinované malířské techniky 11. Dekalk, kombinace malby s kresbou 12. Malba na reliéfní podklad 13-14. Vlastní samostatná práce

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Seminář
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s malířskými vyjadřovacími prostředky, teorií barev, se základními malířskými postupy a technikami. Pozornost je věnována kompozici a hře s prvky. Studenti si vyzkouší jak klasickou malbu, tak zejména práci s barvou a hravé formy v oblasti dekalků, kombinací technik a práci se šablonou.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Účast na cvičeních, seminární práce Písemná zkouška
Doporučená literatura
  • LOSOS, L. Techniky malby. Praha-Aventinum, 1992.
  • PIJOAN, J. Dějiny umění 9, 10 , 11. &, &.
  • ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar..
  • Sturgis, A. Jak rozumět obrazům.. Bratislava Slovart, 2000. ISBN 80-7209-786-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr