Předmět: Průběžná praxe v MŠ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Průběžná praxe v MŠ
Kód předmětu KPV/PX1-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Seznámení s obsahem průběžné pedagogické praxe a požadavky na studenta. 2. RVP PV. 3. Zahájení vlastní pedagogické praxe v MŠ. 4. Pravidelný vstup studenta do školského terénu - postupné seznámení s charakterem práce (10 návštěv v MŠ). 5. Pozorování průběhu výchovně-vzdělávacího procesu z hlediska činnosti učitele i dětí a jejich vzájemné interakce. 6. Reflexe realizované praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Skupinová konzultace, Individuální konzultace
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 84 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je orientace v předškolní výchově, kterou student získává na základě činnosti asistentského charakteru, které plní funkci praktického seznamování s organizací výchovného procesu. Studenti jsou rozděleni do spolupracujících mateřských škol. Průběžně si vedou pedagogický deník.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Účast na odborné praxi. Shrnutí. Prezentace pedagogického deníku.
Doporučená literatura
 • Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1568-1.
 • Opraviková, E. Předškolní pedagogika.. Praha, 2016. ISBN 978-80-247-5107-8.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
 • Pecina, P., Zormanová, L. Metody a formy aktivní práce v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4834-8.
 • Smolíková, K. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. ISBN 978-80-87000-35-5.
 • Svobodová, E., a kol. Vzdělávání v mateřské škole a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.
 • Šmelová, E., Petrová, A., Souralová,E. a kol. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3345-5.
 • Šmelová, E., Prášilová, M. a kol. Didaktika předškolního vzdělávání. Praha, 2018. ISBN 978-80-262-1302-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr