Předmět: Základy dramatické výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Základy dramatické výchovy
Kód předmětu KPV/PZDV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz je koncipován jako praktické seznámení s dramaticko-divadelní výchovou. Jeho cílem je motivace ke studiu a získání prvotních poznatků o oboru a uvedení studentů do problematiky. Obsahem je divadelnost a dramatičnost jako principy umění, života a edukace, dále se dotýká oblasti esteticko-výchovné a oblasti osobnostní a sociální výchovy.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 26 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je koncipován jako praktické seznámení s dramaticko-divadelní výchovou. Jeho cílem je motivace ke studiu a získání prvotních poznatků o oboru a uvedení studentů do problematiky. Obsahem je divadelnost a dramatičnost jako principy umění, života a edukace, dále se dotýká oblasti esteticko-výchovné a oblasti osobnostní a sociální výchovy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Aktivní zapojení do dramaticko-výchovných aktivit, návštěva divadelních představení dle pokynů.
Doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, K.. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha, 1996. ISBN 80-7068-070-9.
 • KOŤÁTKOVÁ, S.. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy.. Praha, 1998. ISBN 80-7184-756-9.
 • MACHKOVÁ, E.. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu.. Praha, 1996. ISBN 80-85883-16-3.
 • MACHKOVÁ, E.. Metodika dramatické výchovy.. Praha, 2011. ISBN 978-80-7068-250-0.
 • MACHKOVÁ, E.. Úvod do studia dramatické výchovy.. Praha, 2007. ISBN 978-80-7068-207-4.
 • MORGANOVÁ, N.,SAXTONOVÁ, J.. Vyučování dramatu. Praha, 2001. ISBN 80-901660-2-4.
 • VALENTA, J.. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha, 1995.
 • VALENTA, J.. Metody a techniky dramatické výchovy.. Praha, 1998. ISBN 80-86106-02-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr