Předmět: Rétorika 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Rétorika 1
Kód předmětu KPV/RE1P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
  • Příšovská Lucie, Mgr.
Obsah předmětu
Historie rétoriky. Pozorování - využití metody při poslechu verbálních projevů. Dechová, hlasová a artikulační technika. Fonetika a fonologie. Hlasová intonace, dynamika, tempo. Nonverbální prostředky mluveného slova. Druhy řeči. Práce s textem. Mluvený projev bez přípravy. Dechová, hlasová a artikulační cvičení, jazykolamy. Praktická cvičení na obohacování slovní zásoby-synonyma, antonyma a další, související s aktivizováním činností mozku a schopností koncentrace. Řeč viděná, psaná a slyšená. Testy kreativity.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Pozorování
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Historie rétoriky. Osnova: Pozorování-využití metody při poslechu verbálních projevů. Dechová, hlasová a artikulační technika. Hlasová intonace, dynamika, tempo. Nonverbální prostředky mluveného slova. Druhy řeči. Práce s textem. Mluvený projev bez přípravy. Dechová, hlasová a artikulační cvičení, jazykolamy. Praktická cvičení na obohacování slovní zásoby-synonyma, antonyma. Příprava textu. Řeč viděná, psaná a slyšená.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Přednes připraveného, napsaného textu - vlastní tvorba, čtení z listu, improvizace ve verbálním projevu na dané téma.
Doporučená literatura
  • LANGR, A.:. Úspěch veřejné promluvy. Praha 1993;.
  • Holasová, T. Umíte dobře mluvit?. Praha, 1994.
  • KOHOUT, J.:. Rétorika. Praha 1996;.
  • ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika.. Praha, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr