Předmět: Sborová praxe

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Sborová praxe
Kód předmětu KPV/SBPP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valkoun Vilém, Mgr.
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Metodika práce s dětským pěveckým souborem v rámci výuky na 1. stupni ZŠ. Základy dirigování, tempo, dynamika, vyjádření výrazu. Hlasová a intonační příprava. Pěvecký rozsah a vývoj hlasu dětí madšího školního věku. Využití doprovodu dalších hudebních nástrojů, základy souborové hry. Práce s notovým materiálem, jeho úprava dispozicím souboru, interpreta. Dramaturgie repertoáru, technické zajištění a organizace koncertu, vystoupení.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Metodika práce s dětským pěveckým souborem v rámci výuky na 1. stupni ZŠ. Základy dirigování, tempo, dynamika, vyjádření výrazu. Hlasová a intonační příprava. Pěvecký rozsah a vývoj hlasu dětí madšího školního věku. Využití doprovodu dalších hudebních nástrojů, základy souborové hry. Práce s notovým materiálem, jeho úprava dispozicím souboru, interpreta. Dramaturgie repertoáru, technické zajištění a organizace koncertu, vystoupení.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Získání dovedností pro práci s dětským sborem na ZŠ. Sborové rozezpívání, nácvik písně, organizace vystoupení, příprava na vystoupení, základy dirigování. Minimální 70% docházka.
Doporučená literatura
  • KOFROŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. Supraphon, Praha 1974.
  • LÝSEK, F. Dětský sborový zpěv. SPN, Praha 1958.
  • STAŠEK, Č. Pěvecký soubor na ZŠ. Supraphon, Praha 1970;.
  • ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha 1984.
  • BROŽ, J. - KAŇÁK, M. Základy dirigování. Panton, Praha 1982.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr