Předmět: Seminář z českého jazyka k SZZ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Seminář z českého jazyka k SZZ
Kód předmětu KPV/SCJK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět je rozdělený na dva základní okruhy - lingvistický a literární a je pojímán jako celkový souhrn učiva (upravený pro potřeby učitelství 1. stupně ZŠ). V problematice lingvistiky českého jazyka jsou konzultovány následující okruhy jazyka, vždy zároveň se zřetelem k didaktické problematice. Lingvistický okruh: Národní jazyk český. Zvuková stránka jazyka. Grafická stránka jazyka. Pojmenování a jeho druhy. Slovo a slovní zásoba. Tvoření slov. Problematika slovních druhů. Mluvnické kategorie jmen. Mluvnické kategorie a tvary sloves. Neohebné slovní druhy. Syntaktická problematika větných členů. Základy valenční syntaxe. Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby. Literární okruh: Věty podle postoje mluvčího. Modalita a emocionalita ve výpovědi. Slohové postupy a útvary. Funkční styly subjektivní a objektivní. Literární okruh: V problematice dětské literatury jsou diskutována následující témata, vždy s návazností na didaktiku literatury. Vymezení pojmu "literatura pro děti a mládež" Dětský aspekt a specifické rysy literatury pro děti a mládež Vznik a vývoj žánrů literatury pro děti a mládež Světová knižní produkce pro děti a mládež v žánrovém kontextu v dobových souvislostech Česká knižní produkce pro děti a mládež v žánrovém kontextu v dobových souvislostech

Studijní aktivity a metody výuky
Seminář
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je rozdělený na dva základní okruhy - lingvistický a literární a je pojímán jako celkový souhrn učiva (upravený pro potřeby učitelství 1. stupně ZŠ). V problematice lingvistiky českého jazyka jsou konzultovány následující okruhy jazyka, vždy zároveň se zřetelem k didaktické problematice. Lingvistický okruh: Národní jazyk český. Zvuková stránka jazyka. Grafická stránka jazyka. Pojmenování a jeho druhy. Slovo a slovní zásoba. Tvoření slov. Problematika slovních druhů. Mluvnické kategorie jmen. Mluvnické kategorie a tvary sloves. Neohebné slovní druhy. Syntaktická problematika větných členů. Základy valenční syntaxe. Zvláštnosti a nepravidelnosti větné stavby. Věty podle postoje mluvčího. Modalita a emocionalita ve výpovědi. Slohové postupy a útvary. Funkční styly subjektivní a objektivní. Literární okruh V problematice dětské literatury jsou diskutována následující témata, vždy s návazností na didaktiku literatury. Vymezení pojmu "literatura pro děti a mládež" Dětský aspekt a specifické rysy literatury pro děti a mládež Vznik a vývoj žánrů literatury pro děti a mládež Světová knižní produkce pro děti a mládež v žánrovém kontextu v dobových souvislostech Česká knižní produkce pro děti a mládež v žánrovém kontextu v dobových souvislostech
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Aktivní účast na seminářích, průběžné plnění seminárních úkolů, seminární práce.
Doporučená literatura
 • Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český.
 • BEDNÁŘOVÁ, Jana. Literární výchova v podmínkách školní edukace. Liberec: TUL, 2008. ISBN 978-80-7372-371-2.
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd.. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9.
 • ČEŇKOVÁ, Jana a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-095-x.
 • HAVLOVÁ, I. a kol. Český jazyk A pro studující učitelství 1. st. ZŠ a SPPg.. Praha-UK, 1999.
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Zdenka RUSÍNOVÁ a Miroslav GREPL. Příruční mluvnice češtiny. Vyd. 2., opr. [i.e. 4. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7106-624-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr