Předmět: Dramatická výchova

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dramatická výchova
Kód předmětu KPV/SDRV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
 • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Dramatická výchova a její vztah s divadlem. 2. Principy dramatické výchovy. 3. Cíle oboru v oblasti esteticko-výchovné a cíle oboru v oblasti osobnostní a sociální výchovy. 4. Různé formy a úrovně hraní rolí ve fiktivních dramatických situacích. 5. Využití her v dramatické výchově. 6. Metody a techniky dramatické a divadelní výchovy (nonverbální, verbální, s užitím prvků jiných umění). 7. Strukturované drama. 8. Využití hudby, rozvíjení pohybu. 9. Reflexe jako nedílná součást dramatické výchovy. 10. Metody a techniky řízení procesů učení prostřednictvím metod dramatické/divadelní výchovy (s akcentem na vedení reflexí). 11. Využití literárních textů v dramatické výchově. 12. Volba literární látky v praktických cvičeních. 13. Vlastní mikrovýukové výstupy studentů. 14. Vlastní mikrovýukové výstupy studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky dramatické, resp. divadelní výchovy a to: - v oblasti získání poznatků o oboru - v oblasti získání elementárních praktických dovedností pro využití metod a technik dramatické výchovy ve volnočasových aktivitách - v oblasti reflektovaného osobního prožitku dramatické hry navozujícího základní osobní zkušenost s tímto typem činnosti. Komplex těchto cílů vyžaduje kombinaci všech výše uvedených forem (ukazování jevů označovaných pojmy oboru v navozených praktických situacích; konkrétní osobní zážitek z působení obecného principu atd.).
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Vlastní mikrovýukové výstupy studentů.
Doporučená literatura
 • BLÁHOVÁ, K.. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha, 1996. ISBN 80-7068-070-9.
 • KOŤÁTKOVÁ, S.. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy.. Praha, 1998. ISBN 80-7184-756-9.
 • MACHKOVÁ, E.. Metodika dramatické výchovy.. Praha, 2011. ISBN 978-80-7068-250-0.
 • MACHKOVÁ, E.. Úvod do studia dramatické výchovy.. Praha, 2007. ISBN 978-80-7068-207-4.
 • MORGANOVÁ, N.,SAXTONOVÁ, J.. Vyučování dramatu. Praha, 2001. ISBN 80-901660-2-4.
 • VALENTA, J.. Metody a techniky dramatické výchovy.. Praha, 1998. ISBN 80-86106-02-0.
 • WAY,B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha, 1996. ISBN 80-901660-2-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr