Předmět: Hudební praktika s didaktikou HV

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hudební praktika s didaktikou HV
Kód předmětu KPV/SHPD
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Význam hudby a její funkce v životě člověka 2. Psychologické základy hudební výchovy a hudebních aktivit v neformálním vzdělávání 3. Rozvoj hudebních schopností dítěte, mladistvého 4. Rytmické hry, práce s rytmem 5. Rytmické hry, práce s rytmem, Orffův instrumentář 6. Pěvecké činnosti v neformálním vzdělávání 7. Pěvecké činnosti v neformálním vzdělávání 8. Práce s písní 9. Práce s písní 10. Práce s písní 11. Instrumentální činnosti - Orffův instrumentář, zvukomalba 12. Hudebně výchovné systémy - Orff, Kodály, Kabalevskij, waldorfská pedagogika a pedagogika Montessori 13. Elementární hudební tvořivost - syntéza probraných okruhů v tvůrčím pojetí 14. Elementární hudební tvořivost - syntéza probraných okruhů v tvůrčím pojetí

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními principy hudebních činností. Poskytuje základní teoretický a praktický rámec pro umělecké metody a aktivity hudebních činností ve vychovatelství a neformálním vzdělávání.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Písemná práce

Účast na cvičeních 80%, seminární práce, praktický výstup.
Doporučená literatura
  • KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0994-2.
  • KULHÁNKOVÁ, E. Řemesla ve hře, písni a tanci. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-535-6.
  • ŠIMANOVSKÝ, Z., TICHÁ, A. Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál. ISBN 80-7178-323-4.
  • Tichá, A. Tichá, A.. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-262-0648-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr