Předmět: Úvod do hudební teroie a praxe

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Úvod do hudební teroie a praxe
Kód předmětu KPV/SHTP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
 • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy přednášek: 1. Hudební nástroje 2. Základní hudební pojmy 3. Tónová soustava a notové písmo 4. Teoretické základy hry na keyboardy 5. Orffovy nástroje v hudební pedagogice 6. Stupnice v hudebním textu 7. Intervaly a akordy v hudebním textu 8. Akordické značky a jejich využití v hudební praxi 9. Základy hudebních forem 10. Slohová období hudební historie 11. Významné osobnosti klasické a populární hudby a jich tvorba 12. Základy hudebních forem 13. Hudebně poslechové činnosti 14. Práce s hudebním zápisem (partitura)- teorie Přednesená témata budou ve cvičeních procvičována při praktických činnostech, kterými jsou zejména: instrumentální hra (kytara, keyboard, klavír), souborová instrumentální činnosti, pěvecké činnosti, poslechové činnosti, pohybové činnosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
V předmětu je úzce propojena teoretická výuka a postupné fixování hudebních dovedností.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

Účast na cvičeních, písemný test, prověření praktických dovedností.
Doporučená literatura
 • BÖHMOVÁ, GRÜNFELDOVÁ, SARAUER. Klavírní škola pro začátečníky. Praha Editio Supraphon, 1991. ISBN 80-7058-219-7.
 • HOLUBEC, J., PRCHAL, J., REITTEREROVÁ, V. Nebojme se klasiky. Praha, Editio Baerenreiter, 2007. ISBN 2601-0399-3.
 • JENČKOVÁ, E. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové, Tandem, 2002. ISBN 80-903115-7-1.
 • JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. ISBN 02-53 14-623-89.
 • JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. ISBN 02-53 14-623-89.
 • LISÁ, D. Hudební nauka pro malé i větší muzikanty. Praha, Editio Baerenreiter, 2007. ISBN 80-86385-17.
 • PROKEŠ, Z. Základy hudební nauky. 2. upravené vydání. Technická univerzita Liberec, 2013. ISBN 978-80-7372-949-3.
 • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha, Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.
 • ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha, Editio Baerenreiter, 2007. ISBN 80-86-385-21-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr