Předmět: Světová literatura dětská 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Světová literatura dětská 1
Kód předmětu KPV/SL1K
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
  • Bernt Jindřich, Mgr.
Obsah předmětu
Semináře se zaměřují na nejvýznačnější díla světové literatury pro mládež od jejich počátků až do současnosti. Knihy jsou řazeny do tematických okruhů a referáty o autorech doplněny rozborem ukázek z jejich tvorby. Velká pozornost je věnována práci s texty a novinkám překladové literatury.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Světová literatura 1 sleduje vývoj intencionální literatury evropského regionu od jejího počátku do konce 19. století. Zaznamenává společenský a kulturní vývoj jednotlivých období a jeho vliv na literaturu pro děti a mládež. V rámci předmětu jsou prezentována nejen nejvýznamnější díla, ale i biografie a bibliografie autorů. Nejdůležitější částí je rozbor ukázek a kritická reflexe ukázkových textů. Osnova: Přínos osvícenství literatuře pro děti a mládež. Počátky příběhové prózy s dětským hrdinou. Rozvoj prózy s dívčí hrdinkou. Rozkvět dobrodružné literatury. Vznik pohádek jako žánru.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu, Test

Zpracování a přednesení referátu. Četba minimálně 13 knih cizích autorů dle výběru (19. stol.).
Doporučená literatura
  • Slovníky spisovatelů; Dějiny literatur; Čítanky pro 1.-5. ročník ZŠ..
  • Genčiová, M. Literatura pro děti a mládež. Praha 1984. &, &.
  • HOLEJŠOVSKÁ - Genčiová:. Literatura pro děti a mládež. SPN, Praha 1984.
  • ŠUBRTOVÁ, M.:. Kapitoly ze světové literatury pro mládež 2. Ak. nakl., Brno 1998.
  • ŠUBRTOVÁ, M.:. Kapitoly ze světové literatury 1. Ak. nakl., Brno 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr