Předmět: Světová literatura dětská 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Světová literatura dětská 1
Kód předmětu KPV/SL1P
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
 • Váňová Kateřina, PhDr. Ph.D.
 • Šírová Klára, Mgr.
Obsah předmětu
Semináře se zaměřují na nejvýznačnější díla světové literatury pro mládež od jejich počátků až do současnosti. Knihy jsou řazeny do tematických okruhů a referáty o autorech doplněny rozborem ukázek z jejich tvorby. Velká pozornost je věnována práci s texty a novinkám překladové literatury.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Demonstrace dovedností studentů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Světová literatura 1 sleduje vývoj intencionální literatury evropského regionu od jejího počátku do konce 19. století. Zaznamenává společenský a kulturní vývoj jednotlivých období a jeho vliv na literaturu pro děti a mládež. V rámci předmětu jsou prezentována nejen nejvýznamnější díla, ale i biografie a bibliografie autorů. Nejdůležitější částí je rozbor ukázek a kritická reflexe ukázkových textů. Osnova: Přínos osvícenství literatuře pro děti a mládež. Počátky příběhové prózy s dětským hrdinou. Rozvoj prózy s dívčí hrdinkou. Rozkvět dobrodružné literatury. Vznik pohádek jako žánru.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Rozhovor, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu, Test

Zpracování a přednesení referátu. Četba minimálně 13 knih cizích autorů dle výběru (19. stol.).
Doporučená literatura
 • Slovníky spisovatelů; Dějiny literatur; Čítanky pro 1.-5. ročník ZŠ..
 • Genčiová, M. Literatura pro děti a mládež. Praha 1984. &, &.
 • HOLEJŠOVSKÁ - Genčiová:. Literatura pro děti a mládež. SPN, Praha 1984.
 • ŠUBRTOVÁ, M.:. Kapitoly ze světové literatury pro mládež 2. Ak. nakl., Brno 1998.
 • ŠUBRTOVÁ, M.:. Kapitoly ze světové literatury 1. Ak. nakl., Brno 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr