Předmět: Světová literatura dětská 2

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Světová literatura dětská 2
Kód předmětu KPV/SL2K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Moderní pohádka. Dětský kolektiv jako hrdina příběhové prózy. Směřování moderní pohádky k umělé mytologii. Příběhy inspirované literaturou pro dospělé. Současná próza pro děti Semináře se zaměřují na nejvýznačnější díla světové literatury pro mládež od jejich počátků až do současnosti. Knihy jsou řazeny do tematických okruhů a referáty o autorech doplněny rozborem ukázek z jejich tvorby. Velká pozornost je věnována práci s texty a novinkám překladové literatury.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Světová literatura 2 sleduje vývoj intencionální literatury evropského regionu ve 20. století. Zaznamenává společenský a kulturní vývoj jednotlivých období a jeho vliv na literaturu pro děti a mládež. V rámci předmětu jsou prezentována nejen nejvýznamnější díla, ale i biografie a bibliografie autorů. Nejdůležitější částí je rozbor ukázek a kritická reflexe ukázkových textů. Osnova: Moderní pohádka. Dětský kolektiv jako hrdina příběhové prózy. Směřování moderní pohádky k umělé mytologii. Příběhy inspirované literaturou pro dospělé. Současná próza pro děti.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Přečtení nejméně 15 knih, vytvoření prezentace na zadané téma.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr