Předmět: Literární výchova v neformálním vzdělává

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Literární výchova v neformálním vzdělává
Kód předmětu KPV/SLIV
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Rozvoj vztahu ke čtení a čtenářství, Magnezia litera, Zlatá stuha 2. Rozvoj čtenářské gramotnosti a porozumění čtenému textu 3. Tvořivá práce s pohádkovými texty 4. metody RWCT při práci s textem 5. Čtenářské dílny 6. Emoční rozvoj prostřednictvím knihy, tabuizovaná témata 7. Rozvoj vyjadřovacích a komunikativních dovedností na základě literární předlohy, principy individuální a skupinové konverzace, diskuse, rozhovoru 8. Tvůrčí psaní

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními principy didaktiky literatury a práce s literárním textem v oblasti neformálního vzdělávání. Vychází z informací o autorovi a knize, přičemž hlavní důraz je kladen na činnostní aktivity ve formě práce s textem, založené na podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na cvičeních, prezentace praktických dovedností.
Doporučená literatura
 • ALTMANOVÁ, J. a kol. Gramotnosti ve vzdělávání.. Praha: VÚP, 2011. ISBN 978-80 -87000 -74.
 • ALTMANOVÁ, J.a kol. Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka.. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, Divize VÚP, 2011. ISBN 978-80-86856-98-8.
 • BERÁNKOVÁ, E. Tvořivá hra jako literární cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002. ISBN ISBN 80-7238-182-.
 • FIŠER, Z. A kol. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6121-7.
 • GEJGUŠOVÁ, I. Mimočítanková četba a cíle literární výchovy na základní škole. Ostrava: Universitas Ostraviensis., 2011. ISBN 978-80-7464-013-1.
 • HNÍK, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: H&H, 2007. ISBN 978-80-7319-067-5.
 • KOTEN, T. Škola? V pohodě!: metody, hry a formy práce pro realizaci učiva, pro dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí.. Most: Hněvín., 2006. ISBN 80-86654-18-4.
 • SILBERMAN, M. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: Osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-124-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr