Předmět: Souvislá praxe v MŠ 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Souvislá praxe v MŠ 1
Kód předmětu KPV/SP1-M
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Úvod do pedagogické praxe 2-13. Aktivní zapojení při praxi v MŠ 14. Reflexe realizované praxe

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování, Skupinová konzultace, Individuální konzultace
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 60 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět přispívá k rozvoji všech profesních kompetencí učitele MŠ. Poskytuje orientaci v celém provozu mateřské školy, účast na životě mateřské školy, vyšší míru uplatnění sebereflexe vlastní pedagogické činnosti. Student má možnost lépe poznat děti z hlediska jejich vývoje. Praxe přináší zpětnou vazbu samotnému studentovi, který má možnost spolu s didaktiky praxí posoudit svoji momentální připravenost na roli učitele v MŠ, posoudit stav dosavadní pedagogicko-psychologické i metodické připravenosti, získané studiem i absolvováním předcházejících typů praktických aktivit. Student tvoří samostatně přípravy a konzultuje je s cvičným učitelem, který ho při praxi vede a reflektuje s ním jeho praktické výstupy. Student si vede a doplňuje své portfolio a učí se reflektovat jak svoji přípravu, tak vedení činností výchovně-vzdělávacího procesu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Účast na odborné praxi. Shrnutí. Prezentace pedagogického deníku.
Doporučená literatura
 • Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1568-1.
 • Opraviková, E. Předškolní pedagogika.. Praha, 2016. ISBN 978-80-247-5107-8.
 • Opravilová, E., Gebhartová, V. Rok v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-703-9.
 • Pecina, P., Zormanová, L. Metody a formy aktivní práce v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4834-8.
 • Smolíková, K. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. ISBN 978-80-87000-35-5.
 • Svobodová, E., a kol. Vzdělávání v mateřské škole a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.
 • Šmelová, E., Petrová, A., Souralová,E. a kol. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3345-5.
 • Šmelová, E., Prášilová, M. a kol. Didaktika předškolního vzdělávání. Praha, 2018. ISBN 978-80-262-1302-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr