Předmět: Tvořivost a experiment

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Tvořivost a experiment
Kód předmětu KPV/STVE
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Základní odborná terminologie, definování pojmů vztahujících se k obsahu předmětu. 2. Tvořivost ve výtvarném vzdělávání. 3. Tvořivé výtvarné aktivity a výtvarné experimenty - příklady pro praxi. 4. Plánování a strukturování metodického listu pro různé typy výtvarných činností. 5. Problematika hodnocení, reflexe a prezentace. Příklady pro praxi. 6. Doplňkové krátké aktivity (tzv. "Vycpávky"). 7. Využití ICT technologií ve tvořivých aktivitách (inspirace, dokumentace realizací, digitální úpravy, prezentace, archivace). 8-11. Vlastní tvorba v ateliéru. Praktické ověření získaných znalostí. 12. Výtvarné portfolio - příprava, organizace. 13. Výtvarné portfolio - realizace a prezentace. 14. Prezentace seminární práce a hodnocení formou reflektivního dialogu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Seminář
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na tvořivé a experimentální výtvarné činnosti, které si studenti prakticky vyzkouší při ateliérové výuce. Vlastní tvorbou si prakticky ověřují výtvarné úkoly, pracují podle zadání a vlastních návrhů. Poznávají různé formy tvořivých přístupů a učí se organizačně a metodicky připravit výtvarné aktivity pro specifické věkové skupiny. Naučí se strukturovat výtvarný úkol, definovat jednotlivé kategorie ve vztahu k povaze úkolu a věku cílové skupiny (cíl, motivace, námět, technika, výtvarný problém, hodnotící kritéria aj.). Písemný test shrnuje a ověřuje teoretické znalosti z absolvovaných povinných výtvarných předmětů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia, Test

Aktivní účast na výuce, vypracování a prezentace seminární práce dle zadání, písemný test z odborné terminologie.
Doporučená literatura
  • CIKÁNOVÁ, K. Tužkou, pastelkami nebo počítačovou myší. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7496-082-6.
  • HAZUKOVÁ, H., PEHELOVÁ, M., RAUCHOVÁ, Z., SVOBODOVÁ, E. Objevujeme s dětmi kulturu a společnost.. Praha, 2014. ISBN 978-80-7496-165-6.
  • CHOCHOLOVÁ, L., ŠKALOUDOVÁ, B., ŠTŮLOVÁ VOBOŘILOVÁ, L. ICT a současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. Praha: Národní galerie, 2008. ISBN 978-80-7035-378-3.
  • ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004. ISBN 80-902267-5-2.
  • SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. Dívej se, tvoř a povídej!. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-322-2.
  • STEHLÍKOVÁ-BABYRÁDOVÁ, H. Expresívní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-117-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr