Předmět: Výtvarná hra v pedagogických aktivitách

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarná hra v pedagogických aktivitách
Kód předmětu KPV/SVHR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Úvod do předmětu, základní teoretické pojmy, odborná literatura. 2. Výtvarná dílna - specifická forma výtvarného tvoření. 3. Výtvarná hra ve výtvarně zaměřených pedagogických aktivitách pro různé cílové skupiny. 4. Materiály, techniky a postupy s hravým potenciálem, příklady kombinování materiálů a postupů. 5. Výtvarné hry s přírodním materiálem a v přírodě. 6. Výtvarné hry v prostředí galerie a muzea. Hry a kvízy s výtvarným obsahem a s výtvarnou formou. 7. Příklady dobré praxe - diskuse nad konkrétními příklady výtvarného projevu dětí i dospělých. 8-13. Tvůrčí výtvarná dílna - ověřování získaných poznatků prostřednictvím vlastní výtvarné tvorby. 14. Prezentace seminární práce, společné hodnocení.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je realizován formou tvůrčí výtvarné dílny, ve které si studenti ověřují získané poznatky a pracují podle zadání a vlastních návrhů. Poznávají hravé přístupy a učí se hledat podněty a inspiraci pro výtvarné úkoly v různých zdrojích.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Aktivní účast ve výuce, prezentace seminární práce dle zadání.
Doporučená literatura
  • BABYRÁDOVÁ, H. Výtvarná dílna. Praha: Triton, 2005. ISBN 8072547054.
  • CIKÁNOVÁ, K. Tužkou, pastelkami nebo počítačovou myší. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7496-082-6.
  • HAZUKOVÁ, H., SLAVÍK, J., SLAVÍKOVÁ, V. Výtvarné čarování. Praha: Práce, 2010. ISBN 978-80-7361-079-1.
  • CHRZ, V., SLAVÍK, J., ŠTECH, V. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2335-1.
  • ŠKALOUDOVÁ, B., HUŠKOVÁ-SMYCZKOVÁ, K., SOMMERNITZOVÁ, Z. Kraso(v)hled. Ediční řada Náměty na výtvarné a environmentální činnosti.. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7496-083-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr