Předmět: Výtvarná kultura ve výchově

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarná kultura ve výchově
Kód předmětu KPV/SVKV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
 • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Seznámení se základními pojmy a terminologií oboru. 2. Přehled vývoje klasického výtvarného umění. 3. Přehled vývoje moderního výtvarného umění. 4. Přehled vývoje současného výtvarného umění. 5. Přístupy k chápání klasického a moderního umění. 6. Umění a kýč. 7. Soudobé postupy interpretace ve výchově uměním a k umění. 8. Interdisciplinarita ve zprostředkování umění různým cílovým skupinám. 9. Specifika chápání uměleckého projevu. Umění versus neumění. 10. Integrace umění ve vzdělávání. 11. Výtvarná kultura v expresivní výchově. 12. Výtvarná kultura v neexpresivních oborech. 13. Využití ICT technologií a online zdrojů ve zprostředkování umění. 14. Prezentace a reflexe seminárních prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět podává základní přehled vývoje výtvarného umění až do současnosti formou interaktivních přednášek s projekcí a teoreticko-praktickými semináři. Cílem předmětu je aplikace získaných teoretických znalostí studentů do přípravy praktických výtvarných aktivit pro různé věkové skupiny z pohledu edukačního potenciálu vybraných témat umění a osobnostního rozvoje člověka. Témata cvičení jsou provázána s tématy přednášek.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Aktivní účast na cvičeních, seminární práce, zápočtový pohovor.
Doporučená literatura
 • BABYRÁDOVÁ, H. Rituál, umění a výchova. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. ISBN 80-210-3029-1.
 • BELL, J. Zrcadlo světa. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0280-2.
 • ČERNÁ, M. Dějiny výtvarného umění. Praha: IDEA servis, 1999. ISBN 80-85970-26-0.
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0685-9.
 • MRÁZ, B. Dějiny výtvarné kultury. Praha: IDEA, 2002. ISBN 80-85970-31-7.
 • PECHOVÁ, Z. Jak chápat moderní a současné umění a proč. Liberec: Technická univerzita, 2017. ISBN 978-80-7494-227-3.
 • ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J. Průvodce výtvarným uměním 1-4.. Praha: SPL - Práce, 2000. ISBN 80-86287-22-X.
 • ŠOBÁŇOVÁ, P. Muzeum versus digitální éra. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. ISBN 978-80-244-5023-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr