Předmět: Soudobé výtvarné postupy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Soudobé výtvarné postupy
Kód předmětu KPV/SVPP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
  • Šavel Vladimír, doc. Mgr.
Obsah předmětu
Prednášky s diaprojekcí uvádějí základní informace z dějin umění 20. století a přispívají k pochopení aktuální současné výtvarné tvorby. V seminářích by studenti měli nahlédnout do ateliérů výtvarných umělců, navštívit výstavy současného výtvarného umění, dokázat zařadit konkrétní díla do vývojových trendů a zprostředkovat jejich vnímání žákům základních škol.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se věnuje současnému výtvarnému umění, které formou přednášek a cvičení uvádí ve společenských, dobových souvislostech a vzájemném kontextu. Mapuje umění přibližně od 90. let 20. století po současnost ve světě i u nás. Semináře jsou věnovány aktuálnímu dění na české výtvarné scéně, součástí předmětu je návštěva výstav současného umění a ateliérů současných regionálních umělců. V seminární práci studenti zpracovávají didaktický materiál pro zprostředkování vybraného tématu současného výtvarného umění dětem mladšího školního věku. Předmět je ukončen obhajobou závěrečné práce a soubornou zkouškou z teorie a praxe výtvarného oboru.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

sledovat výstavy současného umení, realizovat animační program pro děti prvního stupně na výstavě současného výtvarného umění a tuto akci zaznamenat v seminární práci s fotodokumentací
Doporučená literatura
  • CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H a H, 1994.
  • PIJOAN, J. Dějiny umění. Díl 10.. Praha:Odeon, 1991.
  • Zhoř, I. Proměny soudobého výtvarného umění. SPN Praha, 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr