Předmět: Výtvarné techniky a materiály

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarné techniky a materiály
Kód předmětu KPV/SVTM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Techniky kresby 2. Kompozice a teorie barvy 3. Techniky grafiky 4. Malířské techniky 5. Techniky a materiály prostorové tvorby, keramiky 6. Textilní a přírodní materiály 7. Soudobé a netradiční techniky a materiály

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Seminář
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními principy výtvarných činností, zabývá se jednotlivými obory výtvarného umění, klade důraz na seznámení s výtvarnými technikami, stěžejními pro výtvarnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání. Dále se zaměřuje se na výtvarné vyjadřovací prostředky a materiály. Poskytuje základní teoretický rámec pro praktické umělecké metody a aktivity. Tematickým okruhům přednášek odpovídá i praktické cvičení.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Aktivní účast na seminářích, k zápočtu je nutno odevzdat zadaný soubor výtvarných prací, zpravidla ve formě tzv. knihy výtvarných prací A3, jejíž kvalita je součástí výsledného hodnocení, zkouška - písemný test, ústní zkouška.
Doporučená literatura
 • BALEKA, J. umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5..
 • HARRISON, H. Malování a kreslení. Praha: Svojtka & Co, 2003. ISBN 80-7237-567-9.
 • KREJČA, A. Grafické techniky.. Praha-Aventinum, 1995.
 • POŠAROVÁ, M. Výtvarné vyjadřování 3 (Prostorová tvorba). Liberec: TU, 2012. ISBN 978-80-7372-837-3.
 • ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar..
 • ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha, SARAH 1996.
 • SKARLANTOVÁ, J., VECHOVÁ, M. Textilní výtvarné techniky. Praha: FRAUS, 2005. ISBN 80-7238-319-1.
 • SMITH, R. ENCYKLOPEDIE výtvarných technik a materiálů.. Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-482-0.
 • ŠKALOUDOVÁ, L. Výtvarné techniky a materiály.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr