Předmět: Výchova ke zdraví a biologie dítěte

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výchova ke zdraví a biologie dítěte
Kód předmětu KPV/SVZB
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Anděl Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Tematické okruhy přednášek: 1. Výchova ke zdraví v kontextu potřeb člověka - biologických, psychických, sociálních. 2. Výchova ke zdraví a bio-psycho rovnováha člověka. Zdraví člověka a postavení člověka ve společenství a v společnosti. 3. Člověk jako biologický systém. Člověk a zdraví - biologické, duševní. Obecné zásady první pomoci. 4. Biologická a psychická rovnováha a zdraví člověka. Cíle, metody a prostředky výchovy ke zdraví. 5. Struktura systému. Základní stavba organismu. 6. Tok energie a koloběh hmoty v biologickém systému. 7. Dýchací soustava, hlasové ústrojí, znečistění ovzduší, hygiena dýchání, kouření, chování při smogových situacích. 8. Vylučovací soustava. Vodní bilance organismu. První pomoc při otravách. 9. Cévní soustava. Integrující funkce cévní soustavy. Prevence kardiovaskulárních chorob. 10. Řízení biologických systémů. První pomoc při selhání řídících mechanismů (šokové stavy, alergie). 11. Nervová soustava. Reflexní oblouk, vyšší funkce nervové soustavy, základy duševní hygieny. 12. Smysly. Zrak, sluch, čich, chuť, hmat. Osvětlení, teplota, hluková zátěž. 13. Endokrinní soustava. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. 14. Fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka. Rozmnožovací soustava. Základy genetiky. Mutageny v prostředí. 15. Ontogenetický vývoj člověka od početí do smrti. Specifické rysy jednotlivých vývojových stádií. 16. Hygienické aspekty školní praxe.

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se zařazením člověka do biologického systému, se základy anatomie, fyziologie a základy první pomoci. Pozornost je věnována aktuálním problémům vlivu životního prostředí na zdraví, problematice drogových závislostí a výchově k osobní odpovědnosti za své zdraví. Průběžně jsou probírány vývojové odlišnosti v jednotlivých etapách ontogeneze, se zaměřením především na předškolní a školní věk.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Seminární práce, písemná zkouška.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr