Předmět: Soudobé výtvarné postupy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Soudobé výtvarné postupy
Kód předmětu KPV/TPVY
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata: 1. Tanec ve spojení s tempem, rytmem, doprovodnými figurami, krokovými a pohybovými variacemi. 2. Tanec jako součinnost hudby a pohybu. 3. Tanec - emocionální pohybový projev - výrazový tanec. 4. Pohybová průprava a příprava k tancům - balet, stanndard, country. 5. Tance kruhové a řadové - lidové. 6. Taneční postoje a držení. 7. Vybrané taneční kreace - balet, lidový, stanndard, country, výrazový tanec 8. Vybrané taneční kreace - balet, lidový, stanndard, country, výrazový tanec 9. Grafický záznam tanečních figur, popisu tance. 10. Lidové taneční hry. 11. Taneční tvořivé aktivity jako variace na probranou a nastudovanou látku 12. Taneční tvořivé aktivity jako variace na probranou a nastudovanou látku 13. Taneční tvořivé aktivity jako variace na probranou a nastudovanou látku

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Taneční a pohybová výchova podporuje rozvoj kreativity dítěte prostřednictvím tance. Každé dítě má vrozenou schopnost tančit, má vrozený cit, představivost pro elementární taneční projev s elementárním smyslem pro rytmus. Dítě se učí vyjadřovat své city pohybem vlastního těla, soustředit se na rytmus, správné držení těla, zvládat základní taneční kroky a základní prvky obratnosti, aktivně reagovat na zrychlování a zpomalování tempa. Tanec formuje osobnost dítěte, rozvíjí tvořivost, citlivost, harmonizuje jeho fyzický vývoj. Témata: 1. Tanec ve spojení s tempem, rytmem, doprovodnými figurami, krokovými a pohybovými variacemi. 2. Tanec jako součinnost hudby a pohybu. 3. Tanec - emocionální pohybový projev. 4. Pohybová průprava a příprava k tancům. 5. Tance kruhové a řadové. 6. Taneční postoje a držení. 7. Tance, kde doprovodnou píseň zpívá učitel či je reprodukovaná technikou. 8. Tance, kde píseň zpívají děti. 9. Grafický záznam tanečních figur, popisu tance. 10. Lidové taneční hry. 11. Současné taneční hry a tance pro děti. 12. Pohádkové náměty pro taneční pohyb.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Aktivní zapojení při osvojování tanečně pohybových dovedností, mikrovýstup, seminární práce, při blokové výuce 100%účast.
Doporučená literatura
  • HURNÍK, I.; EBEN, P.; KRÖSCHLOVÁ, E. Česká Orffova škola.
  • KULHÁNKOVÁ, E. Cvičení pro rozvoj psychomotoriky..
  • KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova.
  • KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem.
  • PLICKA, K.; VOLF, F. Jaro, léto, podzim,zima.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr