Předmět: Tvořivost a experiment

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Tvořivost a experiment
Kód předmětu KPV/TVEK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Seminář probíhá formou pracovní dílny, studenti pracují na zadaných úkolech. Tvůrčí aktivity zahrnují techniky vhodné pro práci s dětmi na 1. stupni ZŠ, kombinace technik a materiálů, netradiční způsoby tvořivé práce. Závěrečná práce (projekt, tematická řada tvořivých aktivit) je hodnocena z hlediska vhodného výběru námětu, techniky a materiálu, tvůrčího a inovačního přístupu, autentičnosti a způsobu dokumentace.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář probíhá formou pracovní dílny, studenti pracují na zadaných úkolech. Osnova: Tvůrčí aktivity a postupy vhodné pro tvořivou práci s dětmi na 1. stupni ZŠ. Kombinace technik a materiálů, netradiční způsoby tvořivé práce. Organizace výtvarné dílny. Výtvarná hra a experiment. Závěrečná práce (projekt, tematická řada tvořivých aktivit) je hodnocena z hlediska vhodného výběru námětu, techniky a materiálu, tvůrčího a inovačního přístupu, autentičnosti, způsobu adjustace, dokumentace a prezentace.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Splnění všech zadaných prací, vypracování závěrečné práce a její prezentace a obhajoba
Doporučená literatura
  • HAZUKOVÁ, H. Objevujeme s dětmi kulturu a společnost. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7361-079-1.
  • HORÁČEK, R. Galerijní animace a zprostředkování umění.
  • ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve VV..
  • UHLÍŘ, J. Tvoříme ve stylu známých malířů. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-670-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr