Předmět: Tvořivost a experiment

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Tvořivost a experiment
Kód předmětu KPV/TVEP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
  • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Seminář probíhá formou pracovní dílny, studenti pracují na zadaných úkolech. Tvůrčí aktivity zahrnují techniky vhodné pro práci s dětmi na 1. stupni ZŠ, kombinace technik a materiálů, netradiční způsoby tvořivé práce. Závěrečná práce (projekt, tematická řada tvořivých aktivit) je hodnocena z hlediska vhodného výběru námětu, techniky a materiálu, tvůrčího a inovačního přístupu, autentičnosti a způsobu dokumentace. Inovovaný sylabus - KA8 - Tandemová výuka (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_38/0006908 Název projektu: Učitelem moderně a odborně - podpora učitelského vzdělávání na FP TUL) 1. Úvodní hodina - požadavky, termíny výuky, seznámení se způsobem zapojení do projektu 2. Tvořivost ve výtvarné výchově 3. Experiment a hra ve výtvarné výchově 4.- 5. Tandemová výuka - Galerijní program v Praze (Muzeum Kampa) 6. Metodická příprava výtvarného úkolu. 7. Tandemová výuka - Výtvarné dílo jako inspirace /motivace/téma výtvarného úkolu - Workshop + metodika výuky 8. Soudobé tendence ve výtvarné výchově. Výtvarné umění ve výtvarné výchově. 9. Tandemová výuka - Reflektivní hodnocení praxe a seminárních úkolů 10. - 14. Ověřování získaných poznatků v praxi ZŠ.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář probíhá formou pracovní dílny, studenti pracují na zadaných úkolech. Osnova: Tvůrčí aktivity a postupy vhodné pro tvořivou práci s dětmi na 1. stupni ZŠ. Kombinace technik a materiálů, netradiční způsoby tvořivé práce. Organizace výtvarné dílny. Výtvarná hra a experiment. Závěrečná práce (projekt, tematická řada tvořivých aktivit) je hodnocena z hlediska vhodného výběru námětu, techniky a materiálu, tvůrčího a inovačního přístupu, autentičnosti, způsobu adjustace, dokumentace a prezentace.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Splnění všech zadaných prací, vypracování závěrečné práce a její prezentace a obhajoba
Doporučená literatura
  • HAZUKOVÁ, H. Objevujeme s dětmi kulturu a společnost. Praha: Raabe, 2014. ISBN 978-80-7361-079-1.
  • HORÁČEK, R. Galerijní animace a zprostředkování umění.
  • ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve VV..
  • UHLÍŘ, J. Tvoříme ve stylu známých malířů. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-670-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr