Předmět: Textilní tvorba

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Textilní tvorba
Kód předmětu KPV/TXTK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz má formu tvůrčí výtvarné dílny, studenti pracují podle vlastních návrhů. Seznamují se se základní terminologií a textilními materiály v historii, specifickými vlastnostmi textilního materiálu. Hra s materiálem. Volná a užitá textilní tvorba. Textilní techniky plošné i prostorové. Předtkalcovské techniky a tkaní. Textilní hračka, loutka. Batika a batikování. Tisk a malba na textil. Textil v lidové tvorbě.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář probíhá formou tvůrčí výtvarné dílny, studenti pracují podle vlastních návrhů. Seznamují se se základní terminologií a textilními materiály v historii, specifickými vlastnostmi textilního materiálu. Osnova: Hra s textilním materiálem. Volná a užitá textilní tvorba. Textilní techniky plošné i prostorové. Předtkalcovské techniky a tkaní. Textilní hračka, loutka. Batika a batikování. Tisk a malba na textil. Textil v lidové tvorbě a současném výtvarném umění. Soubor prací je hodnocen z hlediska vhodného výběru námětu, techniky a materiálu, tvůrčího a inovačního přístupu, autentičnosti, způsobu adjustace, dokumentace a prezentace.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Splnění všech zadaných prací, znalost odborné terminologie.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr