Předmět: Audio a filmová výchova

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Audio a filmová výchova
Kód předmětu KPV/VAFV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D.
 • Valkoun Vilém, Mgr.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Hardwarové a softwarové vybavení - možnosti a požadavky pro praxi a provoz na 1. stupni základní školy. 2. Dostupné aplikace pro úpravu fotografie, online a offline zdroje a freeware. 3. Praktické použití fotoaparátu, technická a estetická pravidla fotografie a její úprava. 4. Dostupné aplikace pro záznam a úpravu zvuku, hudby, online a offline zdroje a freeware. 5. Praktické použití technologií pro záznam, tvorbu a úpravu zvuku a hudby. 6. Dostupné aplikace pro tvorbu a úpravu obrazového záznamu, online a offline zdroje a freeware. 7. Praktické použití technologií pro záznam obrazového záznamu a jeho úpravu. 8. Dostupné aplikace pro tvorbu a úpravu filmového záznamu, online a offline zdroje a freeware. 9. Praktické použití technologií pro záznam a úpravu filmového záznamu a jeho úprava. 10. Úloha, principy a problematika digitální prezentace nebo zpracování materiálů pro prezentaci v mateřské škole. 11. Sdílení a prezentace mateřské školy, jedince, tvorby dětí apod. online. 12. Audio a film na 1. stupni základní školy - didaktické zásady, principy zavádění. 13. Prezentace seminárních prací. 14. Shrnutí učiva.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Cvičení, Studium metodou řešení problémů
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje s možností využití digitálních medií při činnostech na 1. stupni základní školy a to nejen v přímé pedagogické akci, ale také v přípravě učitelů, informační, komunikační, propagační náplni práce pedagoga. Seznámení s médii, jejich ovládáním a zpracováváním materiálů probíhá nejen teoreticky, ale také praktickou, vizuálně-zvukovou tvorbou studentů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace skupinové práce, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních, prezentace, seminární práce
Doporučená literatura
 • GRACE, R. Hudba a zvuk na počítači. Praha, 1999. ISBN 80-7169-519-X.
 • MATOUŠEK, J., JIRÁSEK, O. Natáčíme a upravujeme video na počítači 2. Brno, 2003. ISBN 80-86686-15-9.
 • MIČIENKA, M., JIRÁK, J. Základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-315-4.
 • SLAVI?K, J., NOVA?K, J. Poc?i?tac? jako pomocni?k uc?itele: efektivni? pra?ce s informacemi ve s?kole. Praha, 1997. ISBN 80 -717-8149-5.
 • VRBA, J., VS?ETULOV., M. Za?klady media?lni? vy?chovy pro uc?itele.. Praha, 2007. ISBN 80-244-0562-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr