Předmět: Altermativní výtvarná tvorba

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Altermativní výtvarná tvorba
Kód předmětu KPV/VAVT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1-2. Rozšířené grafické postupy, (vymývaný monotyp, práce se šablonou, barevný linoryt..). 3. Matrice a otisky přírodních materiálů. Přírodní prvky v plošné tvorbě. 4. Využití netradičních malířských nástrojů (špachtle, šiška?). 5. Efekty v malířské a grafické tvorbě (sůl, sprej, fólie, nové materiály?). 6. Práce s průhlednou fólií, pauzákem, vrstvení průhledných i prostřihávaných vrstev na malované (tištěné) podklady. 7. Benzínový papír a varianty využití.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Seminář
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 26 hodin za semestr
Výstupy z učení
Alternativní výtvarná tvorba rozvíjí kombinování klasických malířských technik, zabývá se netradičními technikami, využívá přírodních i umělých materiálů v plošné výtvarné tvorbě. V neposlední řadě prohlubuje grafickou tvorbu, kombinuje techniky a rozvíjí práci se šablonou.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Výuka bude probíhat ve dvouhodinových blocích. V závěru kolokviální přehlídka vytvořených školních i domácích prací, seminární práce.
Doporučená literatura
  • BAUER, A. Grafika knížka pro každého. Olomouc, Rubico, 1999.
  • Kračmar A., Linaj. Grafickou cestou..
  • ROESELOVÁ, V. Linie, barva, tvar..
  • ROESELOVÁ, V. Proudy ve výtvarné výchově. Praha : Sard, 2000. ISBN 80-902267-3-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr