Předmět: Vokální činnosti s metodikou 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Vokální činnosti s metodikou 1
Kód předmětu KPV/VC1K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
 • Bubeníčková Zuzana, MgA.
Obsah předmětu
Získání teoretických poznatků v oboru práce s hlasem (anatomie a fyziologie hlasového ústrojí, dětský hlas a jeho vývoj, dospělý hlas, poruchy hlasu, hlasová hygiena). Osvojování a upevňování správných technických návyků zpěvního projevu - základy dechové, hlasové a artikulační techniky. Práce s dětským hlasem - realizace přípravy pro zpěv, rozezpívání. Zpěv jednohlasu, vícehlasu (metodické poznámky). Základy intonace a taktovací techniky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Projektová výuka, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Pracovní činnosti (dílny)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Přednášky jsou věnovány prezentaci teoretických poznatků. Okruhy: Význam hlasové výchovy pro učitele a žáka. Lidský hlas - řeč, jazyk mluvení zpěv. Poučení o anatomii a fyziologii hlasového ústrojí. Základy pěvecké techniky - dechová technika, hlasová technika (hlasová cvičení), artikulační technika. Poučení o dětském hlasu a jeho vývoji (rozsah, hlasová změna v období dospívání a její fáze), poučení o hlasu dospělého člověka. Poruchy hlasu u dětí a dospělých. Prevence hlasových poruch. Hlasová hygiena. Další poznámky k vokálním činnostem ve školní a mimoškolní praxi - vokální imitace, vokální intonace, vokální improvizace. Teoretické poznatky jsou na přednáškách prezentovány, dle možností, rovněž prakticky.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Orientace v teorii hlasové výchovy. Osvojování a upevňování správných technických návyků zpěvního projevu tvoří součást hodnocení u zápočtu (zpěv písní).
Doporučená literatura
 • FROSTOVÁ, J., VANIAKOVÁ, M. Základy hlasové výchovy pro učitele I. MU Brno, 1995.
 • HÁLA, B., SOVÁK, M. Hlas, řeč, sluch. SPN, Praha 1962.
 • KIML, J. Co máme vědět o hlasu.
 • Prokeš, Z. Vybrané kapitoly z teorie hlasové výchovy. Liberec, 2009. ISBN 978-80-7372-444-3.
 • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.
 • VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J.:. Pěvecká příprava učitelů hudební výchovy. SPN, Praha 1976..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr