Předmět: Vokální činnosti s metodikou 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Vokální činnosti s metodikou 1
Kód předmětu KPV/VC3P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
  • Bubeníčková Zuzana, MgA.
Obsah předmětu
Získání teoretických poznatků v oboru práce s hlasem (anatomie a fyziologie hlasového ústrojí, dětský hlas a jeho vývoj, dospělý hlas, poruchy hlasu, hlasová hygiena). Osvojování a upevňování správných technických návyků zpěvního projevu - základy dechové, hlasové a artikulační techniky. Práce s dětským hlasem - realizace přípravy pro zpěv, rozezpívání. Zpěv jednohlasu, vícehlasu (metodické poznámky). Základy intonace a taktovací techniky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka, Pracovní činnosti (dílny)
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na upevňování získaných technických návyků zpěvního projevu. V rovině praktické si studenti osvojují dechová, hlasová a artikulační cvičení, samostatně připravují výstupy z těchto oblastí pro hodiny hudební výchovy. Na seminářích studenti prakticky realizují rozezpívání. Výstupy jsou analyzovány. V rámci předmětu jsou upevňovány volné nástupy jednotlivých stupňů durové řady, vzestupné a sestupné intervaly oktávy jsou odvozovány z písňového materiálu. Studenti získávají základy taktovací techniky - učí se taktovat písně. Průprava v oblasti rytmické zahrnuje práci s notou a pomlkou čtvrťovou, půlovou a celou, notou a pomlkou osminovou, notou s tečkou a ligatuře ve vokálním projevu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Osvojování a upevňování správných technických návyků zpěvního projevu je zjišťováno v rámci dílčích úkolů průběžně a tvoří součást celkového hodnocení u zápočtu.
Doporučená literatura
  • FROSTOVÁ, J., VANIAKOVÁ, M. Základy hlasové výchovy pro učitele I. MU Brno, 1995.
  • HÁLA, B., SOVÁK, M. Hlas, řeč, sluch. SPN, Praha 1962.
  • KIML, J. Co máme vědět o hlasu.
  • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.
  • VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J.:. Pěvecká příprava učitelů hudební výchovy. SPN, Praha 1976..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr