Předmět: Vokální činnosti s metodikou 4

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Vokální činnosti s metodikou 4
Kód předmětu KPV/VC4P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
  • Bubeníčková Zuzana, MgA.
Obsah předmětu
Získání teoretických poznatků v oboru práce s hlasem (anatomie a fyziologie hlasového ústrojí, dětský hlas a jeho vývoj, dospělý hlas, poruchy hlasu, hlasová hygiena). Osvojování a upevňování správných technických návyků zpěvního projevu - základy dechové, hlasové a artikulační techniky. Práce s dětským hlasem - realizace přípravy pro zpěv, rozezpívání. Zpěv jednohlasu, vícehlasu (metodické poznámky). Základy intonace a taktovací techniky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu studenti prakticky provádějí dechová, hlasová, artikulační a rytmická cvičení, rozezpívání, analyzují písňový materiál po stránce intonační, rytmické, výrazové, všímají si problematiky dechové a frázování. Z oblasti intonace je pozornost věnována trojzvukům dur a moll (poukázáno je na jejich obraty v písních pro 1. stupeň) a dominantnímu septakordu. Shrnuty jsou metodické poznámky k nácviku jednohlasu a vícehlasu. U klasifikovaného zápočtu je mj. posuzován stupeň osvojení technických návyků zpěvního projevu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta

Osvojování a upevňování správných technických návyků zpěvního projevu je zjišťováno v rámci dílčích úkolů průběžně a tvoří součást celkového hodnocení u zápočtu. U kl. zápočtu student prokazuje, že ovládá svůj zpěvní hlas a je připraven na vedení vokálních činností na 1. stupni ZŠ.
Doporučená literatura
  • FROSTOVÁ, J., VANIAKOVÁ, M. Základy hlasové výchovy pro učitele I. MU Brno, 1995.
  • HÁLA, B., SOVÁK, M. Hlas, řeč, sluch. SPN, Praha 1962.
  • KIML, J. Co máme vědět o hlasu.
  • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-916-X.
  • VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J.:. Pěvecká příprava učitelů hudební výchovy. SPN, Praha 1976..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr