Předmět: Cvičení z dramatické výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Cvičení z dramatické výchovy
Kód předmětu KPV/VCDV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Základy herectví - hra v roli, improvizace, jevištní prezentace 2. Divadelní profese - dramaturgie, režie, scénografie, scénická hudba 3. Východiska pro tvorbu inscenace 4. Metodické postupy v dramatické výchově 5. Umělecká tvorba pro děti 6. Práce s textem 7. Materiál k dramatizaci 8. Pohádkový příběh 9. Dramatické uchopení písně 10. Pohyb a rytmizace 11.Tvorba krátkého divadelního tvaru 12. Příprava projektu, výstupu zaměřeného na dramatickou výchovu ve vzdělávacím procesu 13. Realizace 14. Reflexe

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 26 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rozvíjení schopnosti a dovednosti potřebné k praktickému zvládání jednotlivých metod a technik dramatické výchovy. Studenti se seznamují se základními poznatky a metodickými postupy při vedení dětí v dramatické lekci.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Účast na cvičeních, výstup.
Doporučená literatura
  • HALADA, V. Technika jevištní řeči. Praha: Orbis, 1961.
  • MACHKOVÁ, E. Dramatika, hra tvořivost. Praha: H+H, 2017. ISBN 978-80-7319-125-2.
  • MACHKOVÁ, E. Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0374-2.
  • VALENTA., J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.
  • VOSTRÝ, J. O hercích a herectví. Praha: KANT Akademie múzických umění, 2014. ISBN 978-80-7437-141-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr