Předmět: Didaktika hudební výchovy pro vychovatele

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika hudební výchovy pro vychovatele
Kód předmětu KPV/VDHV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti se seznámí a získají teoretické znalosti a praktické dovednosti k realizaci hudební výchovy a hudebních aktivit v rámci vychovatelství. Tematické okruhy: 1. Význam hudby a její funkce v životě člověka 2. Cíl, úkoly a obsah hudební výchovy a hudebních aktivit v rámci vychovatelství 3. Psychologické základy hudební výchovy a hudebních aktivit (hudební vývoj dítěte, hudební schopnosti a nadání) 4. Rozvoj hudebních schopností dítěte, mladistvého 5. Didaktické zásady v hudební výchově a hudebních aktivitách

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Demonstrace dovedností studentů, Cvičení, Prezentace práce studentů
Výstupy z učení
Studenti se seznámí a získají teoretické znalosti a praktické dovednosti k realizaci hudební výchovy a hudebních aktivit v rámci vychovatelství. Tematické okruhy: 1. Význam hudby a její funkce v životě člověka 2. Cíl, úkoly a obsah hudební výchovy a hudebních aktivit v rámci vychovatelství 3. Psychologické základy hudební výchovy a hudebních aktivit (hudební vývoj dítěte, hudební schopnosti a nadání) 4. Rozvoj hudebních schopností dítěte, mladistvého 5. Didaktické zásady v hudební výchově a hudebních aktivitách 6. Metody a organizace práce v oblasti hudebních aktivit a výchovy 7. Hudebně výchovné systémy - Orff, Kodály, Kabalevskij, Willems, waldorfská pedagogika a pedagogika Montessori 8. Elementární hudební tvořivost 9. Pěvecká výchova 10. Instrumentální činnosti - Orffův instrumentář

Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Písemná práce, Praktická zkouška

80% účast, vypracování partitur, zvládnutí hry na nástroje Orffova instrumentáře, tvůrčí práce, tvůrčí práce s rytmem, tvořivá intonace, praktická demonstrace hodiny HV "Po dobu nařízené distanční výuky bude kontaktní účast na přednáškách a seminářích nahrazena plněním dílčích úkolů a komunikací se studenty v e-learningovém kurzu či on-line výukou."
Doporučená literatura
  • DUZBABA, O. Hudební výchova pro studium učitelství 1.- 4. roč. ZŠ. SPN, Praha 1980.
  • LASEVIČOVÁ, J. Didaktika hudební výchovy pro učitele primárního vzdělávání. Ostravská univerzita, 2004..
  • POPOVIČ, M. Vybrané kapitoly z didaktiky hudební výchovy..
  • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie..
  • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi..
  • ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr