Předmět: Dramatická dílna

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dramatická dílna
Kód předmětu KPV/VDRD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Tematické okruhy: 1. Hra a rituál 2. Principy dramatické výchovy 3. Příběh 4. Pojetí výchovy uměním 5. Hudebně dramatická výchova v mateřské škole 6. Metody dramatické výchovy v praxi 7. Hra v roli 8. Vytváření hravé skutečnosti 9. Motivace hry písní, říkadlem, pohybem 10. Dramatické uchopení písně 11. Činnosti simulující pocity, zvuková koláž 12. Pohádky 13. Integrované celky s dramatickými metodami 14. Učitel v roli

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test - 30 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je využití metod a technik dramatické výchovy pro aplikaci ve výchovných aktivitách s dětmi. Důraz je kladen na tvořivé a hrané setkání s prvky dramatické výchovy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Účast na cvičeních, výstup.
Doporučená literatura
  • BAUDISOVÁ, A., JENGER-DUFAYETOVÁ, Y. Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole. Praha: Portál, 1997. ISBN 8071781789.
  • BUDÍNSKÁ, A. Hry pro šestý smysl. Praha: Nipos, 2014. ISBN 978-80-7068-288-3.
  • MACHKOVÁ, E. Dramatika, hra tvořivost. Praha: H+H, 2017. ISBN 978-80-7319-125-2.
  • MACHKOVÁ, E. Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0374-2.
  • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1865-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr