Předmět: Didaktika výtvarných činností

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Didaktika výtvarných činností
Kód předmětu KPV/VDVC
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Historický vývoj kreslení a výtvarné výchovy. Místo a úloha výtvarné výchovy na ZŠ. Osobnost učitele výtvarné výchovy. Ontogeneze dětského výtvarného projevu a jeho diagnostika. Typologie a individualita. Pedagogické postupy a strategie ve výuce. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, okruhy, alternativní osnovy. Seminář navazuje na témata přednášek.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět se věnuje didaktickým problémům plánování, přípravy, realizace a hodnocení výtvarných činností v práci vychovatele. Seznamuje studenty se způsoby hledání inspirace, plánováním a organizací, materiálním zajištěním, reflexí a hodnocením. Na příkladu myšlenkových a námětových map si studenti ověří možnosti využití asociací při plánování výtvarných projektů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Znalostní test v rozsahu základní literatury.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr