Předmět: Dramatická výchova s didaktikou

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Dramatická výchova s didaktikou
Kód předmětu KPV/VDVD
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Johnová Jana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
Výstupy z učení
V rámci výuky student rozvíjí schopnosti a dovednosti potřebné k praktickému zvládání jednotlivých metod a technik dramatické výchovy. Osvojí si základní poznatky a metodické postupy pro vedení dětí v dramatické lekci. Naučí se využívat metody a techniky dramatické výchovy tak, aby je byl schopen aplikovat ve výchovných aktivitách při své vychovatelské činnosti.

Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Systematické pozorování studenta

Aktivní zapojení do dramaticko-výchovných aktivit.
Doporučená literatura
  • BLÁHOVÁ, K.. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha, 1996. ISBN 80-7068-070-9.
  • KOŤÁTKOVÁ, S.. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy.. Praha, 1998. ISBN 80-7184-756-9.
  • MACHKOVÁ, E.. Metodika dramatické výchovy.. Praha, 2011. ISBN 978-80-7068-250-0.
  • MACHKOVÁ, E.. Úvod do studia dramatické výchovy.. Praha, 2007. ISBN 978-80-7068-207-4.
  • VALENTA, J.. Metody a techniky dramatické výchovy.. Praha, 1998. ISBN 80-86106-02-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr